Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203822
ID oznámenia: 
16397
titul, meno, priezvisko: 
Ing. MARIÁN LOKŠA
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (TRANSPETROL, A.S.)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
žiadna
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
TRANSPETROL, A.S.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ORNÁ PÔDA; kat. územie TRÁVNICA; číslo LV: 1400; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA; kat. územie TRÁVNICA; číslo LV: 907; podiel: 1/2
LESNÝ POZEMOK; kat. územie TRÁVNICA; číslo LV: 1883; podiel: 6/762
ZASTAVANÁ PLOCHA A NADVORIE, ZÁHRADA; kat. územie BARDOŇOVO; číslo LV: 1239; podiel: 1/16
LESNÝ POZEMOK; kat. územie BARDOŇOVO; číslo LV: 2943; podiel: 725/522594
ORNÁ PÔDA; kat. územie BARDOŇOVO; číslo LV: 2069; podiel: 1/1
BYT; kat. územie LEVICE; číslo LV: 5060; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE, VINICA, RODINNÝ DOM; kat. územie LEVICE; číslo LV: 1280; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie BEŠA; číslo LV: 905; podiel: 1/4
VINICA, ORNÁ PÔDA; kat. územie BEŠA; číslo LV: 596; podiel: 15/32
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie BEŠA; číslo LV: 597; podiel: 1/4
RODINNÝ DOM, ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE, ORNÁ PÔDA; kat. územie BEŠA; číslo LV: 733; podiel: 1/1
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie BEŠA; číslo LV: 626; podiel: 54/1400
ORNÁ PÔDA; kat. územie HORNÝ PIAL; číslo LV: 401; podiel: 476/7000
BYT; kat. územie LEVICE; číslo LV: 5017; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie BEŠA; číslo LV: 627; podiel: 34/1000
ORNÁ PÔDA; kat. územie BEŠA; číslo LV: 862; podiel: 54/1400
ORNÁ PÔDA; kat. územie BEŠA; číslo LV: 895; podiel: 54/1400
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: TOYOTA, rok výroby: 2008, podiel: 1/2
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
ÚČTY V BANKÁCH, podiel: 1/2
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 1/2, dátum vzniku: 05. 10. 2015
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 1/1, dátum vzniku: 29. 01. 2018
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->