Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC182264
ID oznámenia: 
15757
titul, meno, priezvisko: 
Ing. MARIÁN KORTIŠ, PhD.
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (MH MANAŽMENT, A.S.)
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (TRNAVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, A.S.)
príjmy za rok 2019: 
7200 € (z výkonu verejnej funkcie), 53688 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
TRENČIANSKÉ VODÁRNE A KANALIZÁCIE, A.S.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
MESTO TRENČÍN
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
MIKA PLUS, A.S.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
POZEMOK PRI RODINNOM DOME; kat. územie HORNÉ DUBOVANY; číslo LV: 589; podiel: 1/2
RODINNÝ DOM; kat. územie HORNÉ DUBOVANY; číslo LV: 895; podiel: BSM
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: LAND ROVER, rok výroby: 2014, podiel: BSM
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: BMW, rok výroby: 2019, podiel: BSM
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
ŠPERKY, podiel: BSM
ÚČTY V BANKE, podiel: BSM
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->