Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203385
ID oznámenia: 
15928
titul, meno, priezvisko: 
RNDr. MÁRIA VARMUSOVÁ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNEHO ZDRAVOTNÍCTVA DOLNÝ KUBÍN)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
žiadna
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM; kat. územie BZINY; číslo LV: 3597; podiel: 1/1
BYT-1 IZBOVÝ; kat. územie STARÉ MESTO - BRATISLAVA; číslo LV: 6096; podiel: 1/1
LESNÉ POZEMKY; kat. územie BZINY; číslo LV: 1113; podiel: 6/96
LESNÉ POZEMKY; kat. územie BZINY; číslo LV: 1153; podiel: 13/96
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie ZÁSKALIE; číslo LV: 4186; podiel: 5024/503568
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie ZÁSKALIE; číslo LV: 4180; podiel: 5024/503568
ORNÁ PÔDA; kat. územie KŇAŽIA; číslo LV: 4341; podiel: 3/16
TRVALÉ TRÁVNE PLOCHY; kat. územie KŇAŽIA; číslo LV: 4431; podiel: 4687/19999980
LESNÉ POZEMKY; kat. územie BZINY; číslo LV: 4278; podiel: 13/192
ORNÁ PÔDA; kat. územie BZINY; číslo LV: 4361; podiel: 4/5
ORNÁ PÔDA; kat. územie BZINY; číslo LV: 4084; podiel: 14965/1692120
LESNÉ POZEMKY; kat. územie BZINY; číslo LV: 4277; podiel: 16/192
LESNÉ POZEMKY; kat. územie BZINY; číslo LV: 1154; podiel: 13/192
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie BZINY; číslo LV: 4175; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie BZINY; číslo LV: 4193; podiel: 4/5
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie BZINY; číslo LV: 4197; podiel: 1/1
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie BZINY; číslo LV: 4199; podiel: 1/1
LESNÉ POZEMKY; kat. územie MOKRAĎ; číslo LV: 4324; podiel: 11719/4999995
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie ZÁZRIVA; číslo LV: 5921; podiel: 1/147
LESNÉ POZEMKY; kat. územie ZÁZRIVA; číslo LV: 9585; podiel: 1/147
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie BEŇOVA LEHOTA; číslo LV: 3733; podiel: 16/1317
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie BEŇOVA LEHOTA; číslo LV: 4034; podiel: 16/1317
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie BEŇOVA LEHOTA; číslo LV: 4035; podiel: 16/1317
ZÁHRADY; kat. územie SKLENÉ; číslo LV: 1325; podiel: 1/1
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie BEŇOVA LEHOTA; číslo LV: 4099; podiel: 16/1317
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie BEŇOVA LEHOTA; číslo LV: 4100; podiel: 16/1317
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie BEŇOVA LEHOTA; číslo LV: 4158; podiel: 16/1317
LESNÉ POZEMKY; kat. územie BEŇOVÁ LEHOTA; číslo LV: 4225; podiel: 16/1317
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie BEŇOVA LEHOTA; číslo LV: 4237; podiel: 16/1317
ORNÁ PÔDA; kat. územie BEŇOVA LEHOTA; číslo LV: 4270; podiel: 16/1317
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie BEŇOVA LEHOTA; číslo LV: 4241; podiel: 16/1317
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ AUTO, továrenská značka: ŠKODA, rok výroby: 2011, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->