Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
I172154
ID oznámenia: 
16559
titul, meno, priezvisko: 
prof.JUDr. MÁRIA PATAKYOVÁ, PhD.
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
verejný ochranca práv
príjmy za rok 2019: 
47285 € (z výkonu verejnej funkcie), 29364 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
PRÁVNICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BA
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ORNÁ PÔDA,TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY; kat. územie KOLTA; číslo LV: 1096; podiel: 1/1
BYT; kat. územie NOVÉ ZÁMKY; číslo LV: 7657; podiel: 1/1
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie NOVÉ ZÁMKY; číslo LV: 8352; podiel: 1/1
BYT, ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA, ZÁHRADY; kat. územie BRATISLAVA-STARÉ MESTO; číslo LV: 6652; podiel: BSM 1/1
RODINNÝ DOM, ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA, ZÁHRADY; kat. územie NOVÉ ZÁMKY; číslo LV: 1561; podiel: BSM 1/1
RODINNNÝ DOM,ZASTAVANÉPLOCHY A NÁDVORIA,ZÁHRADY; kat. územie BANSKÁ HODRUŠA; číslo LV: 984; podiel: BSM 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ VOZIDLO, továrenská značka: RENAULT, rok výroby: 2006, podiel: BSM
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
OBCHODNÝ PODIEL V SPOLOČNOSTI, podiel: 40%
ČLENSKÝ PODIEL V DRUŽSTVE, podiel: 1/8
FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA ÚČTE V BANKE, podiel: BSM
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 1/2, dátum vzniku: 26. 08. 2014
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->