Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203705
ID oznámenia: 
16341
titul, meno, priezvisko: 
RNDr. MÁRIA MANCALOVÁ, MPH
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SO SÍDLOM V STAREJ ĽUBOVNI)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ ÚZEMNÝ SPOLOK BARDEJOV
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
ÚSTREDIE PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
GARÁŽ; kat. územie STARÁ ĽUBOVŇA; číslo LV: 1901; podiel: 1/1 BSM
GARÁŽ; kat. územie STARÁ ĽUBOVŇA; číslo LV: 1901; podiel: 1/1 BSM
LESNÉ POZEMKY; kat. územie PLAVEČ; číslo LV: 4067; podiel: 2/61
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie PLAVEČ; číslo LV: 4068; podiel: 1/44
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie PLAVEČ; číslo LV: 4068; podiel: 1/44
TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY; kat. územie PLAVEČ; číslo LV: 4068; podiel: 1/44
TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY; kat. územie PLAVEČ; číslo LV: 4068; podiel: 1/44
LESNÉ POZEMKY; kat. územie PLAVEČ; číslo LV: 4068; podiel: 1/44
TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY; kat. územie PLAVEČ; číslo LV: 4068; podiel: 1/44
TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY; kat. územie PLAVEČ; číslo LV: 4068; podiel: 1/44
ORNÁ PÔDA; kat. územie PLAVEČ; číslo LV: 4068; podiel: 1/44
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie PLAVEČ; číslo LV: 4068; podiel: 1/44
ORNÁ PÔDA; kat. územie PLAVEČ; číslo LV: 4068; podiel: 1/44
ORNÁ PÔDA; kat. územie PLAVEČ; číslo LV: 2547; podiel: 1/44
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie PLAVEČ; číslo LV: 2547; podiel: 1/44
TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY; kat. územie PLAVEČ; číslo LV: 2547; podiel: 1/44
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->