Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203505
ID oznámenia: 
15608
titul, meno, priezvisko: 
Ing MÁRIA DROZDOVÁ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (SLOVENSKÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA HUMENNÉ, A.S.)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
SLOVENSKÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA HUMENNÉ, A.S.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
LESNÝ POZEMOK; kat. územie RUSKÁ PORUBA; číslo LV: 306; podiel: 1/1
LESNÝ POZEMOK; kat. územie RUSKÁ PORUBA; číslo LV: 307; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA, TRVALÝ TRAVNATÝ PORAST; kat. územie RUSKÁ PORUBA; číslo LV: 167; podiel: 1/1
LESNÝ POZEMOK; kat. územie RUSKÁ PORUBA; číslo LV: 168; podiel: 1/1
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie RUSKÁ PORUBA; číslo LV: 188; podiel: 1/1
BYT; kat. územie HUMENNÉ; číslo LV: 7945; podiel: 1/1
RODINNÝ DOM; kat. územie RUSKÁ PORUBA; číslo LV: 61; podiel: 3/5
ORNÁ PÔDA; kat. územie RUSKÁ PORUBA; číslo LV: 165; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
PEŇAŽNÝ VKLAD, podiel: 1/1
CENNÉ PAPIERE, podiel: 1/1
PODIEL V S.R.O., podiel: 1/5
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
POLYFUNKČNÝ DOM, kat. územie HUMENNÉ, rok zač. užívania: 2014, spôsob užívania: BÝVANIE
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->