Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
B121507
ID oznámenia: 
15358
titul, meno, priezvisko: 
Mgr. MARIÁN KÉRY
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
príjmy za rok 2019: 
37825 € (z výkonu verejnej funkcie), 6375 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
POSLANEC NSK, OD 29/01/2018 PODPREDSEDA NSK
(NITRIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ)
požitky: ODMENA
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie ČERVENÝ HRÁDOK; číslo LV: 201; podiel: 21%
RODINNÝ DOM; kat. územie ČERVENY HRÁDOK; číslo LV: 201; podiel: 17%
ZÁHRADY, ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie ČERVENÝ HRÁDOK; číslo LV: 118; podiel: 25%
ZÁHRADY, ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie ČERVENÝ HRÁDOK; číslo LV: 173; podiel: 16,6%
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie ČERVENÝ HRÁDOK; číslo LV: 117; podiel: 33,3%
RODINNÝ DOM S DVOJGARÁŽOU; kat. územie ZLATÉ MORAVCE; číslo LV: 7925; podiel: 100%
ZÁHRADY, ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie ZLATÉ MORAVCE; číslo LV: 1661; podiel: 50%
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: ŠKODA, rok výroby: 2012, podiel: 100%
OBRAZY, KNIHY, HODINKY, podiel: 100%
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
FINANČNÉ PROSTRIEDKY, podiel: 100%
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 100%, dátum vzniku: 01. 12. 2014
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->