Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
B192295
ID oznámenia: 
15222
titul, meno, priezvisko: 
Bc. MARIÁN CHMELÁR
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
príjmy za rok 2019: 
17548 € (z výkonu verejnej funkcie), 7618 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
SOCIÁLNA POISŤOVŇA
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: áno
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ZASTAVANÉ PLOCHY; kat. územie PETRŽALKA; číslo LV: 3136; podiel: BSM
BYT; kat. územie PETRŽALKA; číslo LV: 3136; podiel: BSM
PODIEL NA SPOLOČNÝCH ČASTIACH; číslo LV: 3136; podiel: BSM
ZASTAVANÉ PLOCHY; kat. územie SEMEROVO; číslo LV: 621; podiel: BSM
ZÁHRADY; kat. územie SEMEROVO; číslo LV: 621; podiel: BSM
RODINNÝ DOM; kat. územie SEMEROVO; číslo LV: 621; podiel: BSM
ZÁHRADY; kat. územie SEMEROVO; číslo LV: 1442; podiel: BSM
ZÁHRADY; kat. územie SEMEROVO; číslo LV: 1442; podiel: BSM
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->