Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZI172193
ID oznámenia: 
16459
titul, meno, priezvisko: 
JUDr. MAREK MELIŠEK, MBA
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen štatutárneho orgánu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky
príjmy za rok 2019: 
121123 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ZÁHRADA; kat. územie HORNÝ OHAJ; číslo LV: 392; podiel: 1/1 BSM
ZÁHRADA; kat. územie HORNÝ OHAJ; číslo LV: 1435; podiel: 1/1 BSM
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie HORNÝ OHAJ; číslo LV: 1435; podiel: 1/1 BSM
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie HORNÝ OHAJ; číslo LV: 1435; podiel: 1/1 BSM
RODINNÝ DOM; kat. územie HORNÝ OHAJ; číslo LV: 1435; podiel: 1/1 BSM
ZÁHRADA; kat. územie HORNÝ OHAJ; číslo LV: 1438; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie VRÁBLE; číslo LV: 4112; podiel: 1/1
VINIČNÝ DOMČEK; kat. územie VRÁBLE; číslo LV: 4112; podiel: 1/1
ZÁHRADA; kat. územie BABINDOL; číslo LV: 1097; podiel: 1/1 BSM
BYT; kat. územie PEZINOK; číslo LV: 9130; podiel: 1/2
BYT; kat. územie PEZINOK; číslo LV: 9130; podiel: 1/1 BSM
NEBYTOVÝ PRIESTOR - GARÁŽ; kat. územie PEZINOK; číslo LV: 9130; podiel: 1/1 BSM
NEBYTOVÝ PRIESTOR - GARÁŽ; kat. územie PEZINOK; číslo LV: 9132; podiel: 1/2
NEBYTOVÝ PRIESTOR - GARÁŽ; kat. územie PEZINOK; číslo LV: 9132; podiel: 1/1
NEBYTOVÝ PRIESTOR - GARÁŽ; kat. územie PEZINOK; číslo LV: 9131; podiel: 1/1 BSM
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie PEZINOK; číslo LV: 8468; podiel: 5%
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie PEZINOK; číslo LV: 9291; podiel: 5%
BYT; kat. územie PODUNAJSKÉ BISKUPICE; číslo LV: 6272; podiel: 1/1 BSM
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie PODUNAJSKÉ BISKUPICE; číslo LV: 6608; podiel: 1/1 BSM
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
PÔŽIČKY, podiel: 1/1 BSM
PENIAZE NA BANKOVOM ÚČTE, podiel: 1/1 BSM
CENNÉ PAPIERE, podiel: 1/1 BSM
OBCHODNÝ PODIEL, podiel: 1/1 BSM
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 1/1, dátum vzniku: 29. 05. 2007
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 1/1 BSM, dátum vzniku: 24. 11. 2011
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->