Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203708
ID oznámenia: 
16107
titul, meno, priezvisko: 
JUDr. MAREK BALKO
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
WEACT ADVISORY,S.R.O.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
PREDSEDA SPRÁVNEJ RADY NADÁCIE
(VERUS FOUNDATION, NADÁCIA)
požitky: ŽIADNE
PREDSEDA PREDSEDNÍCTVA OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA
(INŠTITÚT PRE CENTRÁLNU EURÓPU, O.Z.)
požitky: ŽIADNE
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM; kat. územie BRATISLAVA STARÉ MESTO; číslo LV: 7420; podiel: BSM
POZEMKY - ZASTAVANÉ PLOCHY, ZÁHRADY, OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie BRATISLAVA STARÉ MESTO; číslo LV: 7420; podiel: BSM
BYT A PARKOVACIE MIESTO S PRISLÚCHAJUCIMI POZEMKAMI; kat. územie 60522 -SEMMERING, RAKÚSKO; číslo LV: TZ 2703/2014; podiel: BSM
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
FINANČNÝ STAV NA BANKOVÝCH ÚČTOCH, podiel: BSM
PEŇAŽNÁ HOTOVOSŤ, podiel: BSM
CENNOSTI, UMELECKÉ PREDMETY, podiel: BSM
POHĽADÁVKY Z TITULU ZÁVÄZKOVO-PRÁVNEHO VZŤAHU, podiel: BSM
CENNÉ PAPIERE A INÉ FINANČNÉ AKTÍVA, VEREJNE OBCHODOVATEĽNÉ, podiel: BSM
AKCIE, PODIELY A INÉ ÚČASTINY, podiel: 17%
existencia záväzku: 
BANKOVÝ ÚVER, podiel: BSM, dátum vzniku: 25. 11. 2016
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->