Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203737
ID oznámenia: 
18186
titul, meno, priezvisko: 
Ing. VLADIMÍR MAŇKA
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (TECHNICKÁ INŠPEKCIA, A.S.)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
žiadna
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ORNÁ PÔDA; kat. územie NOVÉ HONY; číslo LV: 123; podiel: 105/4032
ORNÁ PÔDA; kat. územie NOVÉ HONY; číslo LV: 454; podiel: 105/2016
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie NOVÉ HONY; číslo LV: 125; podiel: 75/30240
LESNÝ POZEMOK; kat. územie VEĽKÉ DRAVCE; číslo LV: 1126; podiel: 5/96
LESNÝ POZEMOK; kat. územie VEĽKÉ DRAVCE; číslo LV: 1125; podiel: 5/96
ORNÁ PÔDA; kat. územie VEĽKÉ DRAVCE; číslo LV: 923; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie ZELENÉ; číslo LV: 1733; podiel: 16/804 BSM
ORNÁ PÔDA; kat. územie ZELENÉ; číslo LV: 1732; podiel: 16/804 BSM
TRVALY TRÁVNY PORAST; kat. územie ZELENÉ; číslo LV: 1717; podiel: 16/1608 BSM
ORNÁ PÔDA; kat. územie ZELENÉ; číslo LV: 1454; podiel: 48/864 BSM
LESNÝ POZEMOK; kat. územie ZELENÉ; číslo LV: 1453; podiel: 2/72 BSM
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie ZELENÉ; číslo LV: 1384; podiel: 16/804 BSM
ORNA PÔDA; kat. územie ZELENÉ; číslo LV: 1454; podiel: 18/864
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie ZELENÉ; číslo LV: 1619; podiel: 6/804
LESNÝ POZEMOK; kat. územie ZELENÉ; číslo LV: 1453; podiel: 3/72
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie ZELENÉ; číslo LV: 1068; podiel: 3/744
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie ZELENÉ; číslo LV: 1717; podiel: 6/1608
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie ZELENÉ; číslo LV: 1507; podiel: 6/804
LESNÝ POZEMOK; kat. územie ZELENÉ; číslo LV: 1489; podiel: 6/804
ORNÁ PÔDA, TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie ZELENÉ; číslo LV: 1451; podiel: 3/24
ORNÁ PÔDA, TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie ZELENÉ; číslo LV: 1616; podiel: 1/8
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie ZELENÉ; číslo LV: 1718; podiel: 3/48
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie ZELENÉ; číslo LV: 1384; podiel: 6/804
ORNÁ PÔDA; kat. územie ZELENÉ; číslo LV: 1733; podiel: 6/804
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie ZELENÉ; číslo LV: 1068; podiel: 8/744 BSM
ORNÁ PÔDA, TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie ZELENÉ; číslo LV: 1616; podiel: 4/24 BSM
ORNÁ PÔDA; kat. územie ZELENÉ; číslo LV: 1732; podiel: 6/804
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie ZELENÉ; číslo LV: 1619; podiel: 16/804 BSM
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie ZELENÉ; číslo LV: 1507; podiel: 16/804 BSM
LESNÝ POZEMOK; kat. územie ZELENÉ; číslo LV: 1489; podiel: 4/804 BSM
LESNÝ POZEMOK; kat. územie ZELENÉ; číslo LV: 1707; podiel: 3/24
ORNÁ PÔDA, TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie ZELENÉ; číslo LV: 1705; podiel: 3/24
ORNÁ PÔDA, TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie ZELENÉ; číslo LV: 1705; podiel: 8/24 BSM
ORNÁ PÔDA; kat. územie NOVÉ HONY; číslo LV: 442; podiel: 105/2016
LESNÝ POZEMOK; kat. územie NOVÉ HONY; číslo LV: 124; podiel: 105/201 6
LESNÝ POZEMOK; kat. územie VEĽKÉ DRAVCE; číslo LV: 717; podiel: 5/96
RODINNÝ DOM; kat. územie ZVOLEN; číslo LV: 4876; podiel: BSM
CHATA; kat. územie LI PTOVSKY JÁN; číslo LV: 1749; podiel: BSM
ORNÁ PÔDA; kat. územie NOVÉ HONY; číslo LV: 122; podiel: 60/362 88
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: VOLKSWAGEN, rok výroby: 2018, podiel: BSM
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->