Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
X203593
ID oznámenia: 
16676
titul, meno, priezvisko: 
Ing. TOMÁŠ MALATINSKÝ, MBA
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen dozornej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
SPIE ELEKTROVOD, A.S.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, A.S.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ZÁHRADY, DOLNÉ LEFANTOVCE; kat. územie DOLNÉ LEFANTOVCE NITRA; číslo LV: 772,880,841,843,834; podiel: 100%
ORNÁ PÔDA, HORNÉ LEFANTOVCE; kat. územie HORNÉ LEFANTOVCE NITRA; číslo LV: 615; podiel: 100%
RODINNÝ DOM S POZEMKOM ZÁHORSKÁ BYSTRICA; kat. územie BA- M.Č. ZÁHORSKÁ BYSTRICA; číslo LV: 4341; podiel: 50%
CHATA SENEC; kat. územie SENEC; číslo LV: 3778; podiel: 75%
ORNÁ PÔDA; kat. územie PÁROVSKÉ HÁJE; číslo LV: 9148; podiel: 100%
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
AKCIE V OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI, podiel: 100%
CENNÉ PAPIERE, podiel: 100%
POHĽADÁVKA VOČI TRETEJ OSOBE, podiel: 100%
AKCIE OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI, podiel: 100%
AKCIE OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI, podiel: 100%
PODIELY V OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI, podiel: 100%
existencia záväzku: 
KONTORENTNÝ ÚČET, podiel: 100%, dátum vzniku: 01. 01. 2019
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
BYT, kat. územie BRATISLAVA STARÉ MESTO, rok zač. užívania: 2019, spôsob užívania: NÁJOMNÁ ZMLUVA
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->