Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203766
ID oznámenia: 
15585
titul, meno, priezvisko: 
JUDr. MAGDALÉNA HROMCOVÁ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen Súdnej rady Slovenskej republiky
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 105118 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ADVOKÁT
(JUDr. MAGDALÉNA HROMCOVÁ ADVOKÁT)
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ČLENKA PREDSEDNÍCTVA SLOVENSKEJ ADVOKÁTSKEJ KOMORY
(SLOVENSKÁ ADVOKÁTSKA KOMORA)
požitky: NÁHRADA ZA STRATU ČASU
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM; kat. územie BYTČICA; číslo LV: 853; podiel: 1/1
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie BYTČICA; číslo LV: 853; podiel: 1/1
BYT A PODIEL NA SPOLOČNÝCH ČASTIACH DOMU; kat. územie ŽILINA; číslo LV: 5167; podiel: 1/4
NEBYTOVÝ PRIESTOR A PODIEL NA SPOLOČNYCH ČASTIACH; kat. územie ŽILINA; číslo LV: 5335; podiel: 1/2
REKREAČNÁ CHATA; kat. územie ORAVICE; číslo LV: 83; podiel: 1/8
BYT A PODIEL NA SPOLOČNÝCH ČASTIACH; kat. územie KARLOVA VES; číslo LV: 3247; podiel: 1/1
BYT A ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie ŽILINA; číslo LV: 5073; podiel: BSM
ORNÁ PÔDA, TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST, ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie TERCHOVÁ; číslo LV: 5588; podiel: BSM
ORNÁ PÔDA, TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie TERCHOVÁ; číslo LV: 7989; podiel: BSM
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie TERCHOVÁ; číslo LV: 5722; podiel: BSM
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie TERCHOVÁ; číslo LV: 6072; podiel: BSM
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie TERCHOVÁ; číslo LV: 8996; podiel: BSM
GARÁŽÉ, ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA A OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie ŽILINA; číslo LV: 3002; podiel: BSM
BYT, ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie RAJECKÉ TEPLICE; číslo LV: 1283; podiel: BSM
ORNÁ PÔDA, TRVLAÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie BYSTRIČKA; číslo LV: 1261; podiel: BSM
BYT; kat. územie BRATISLAVA NOVÉ MESTO; číslo LV: 4919; podiel: BSM
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie BRATISLAVA NOVÉ MESTO; číslo LV: 4965; podiel: BSM
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: MERCEDES-BENZ, rok výroby: 2016, podiel: 1/1
OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: BMW, rok výroby: 2016, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
ÚSPORY, podiel: 1/1
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
NEBYTOVÉ PRIESTORY V DOME, kat. územie ŽILINA, rok zač. užívania: 2017, spôsob užívania: NÁJOMNÁ ZMLUVA
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->