Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
B202337
ID oznámenia: 
16183
titul, meno, priezvisko: 
Ing. MAGDALÉNA SULANOVÁ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
ŽIVNOSTNÍK
(ING. MAGDALÉNA SULANOVÁ MARKETING SERVIS)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ZÁSTUPCA VLASTNÍKOV BYTOV A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
(STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO BRATISLAVA III)
požitky: NEPRAVIDELNÁ ODMENA
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ZASTAVANÁ PLOCHA; kat. územie BRATISLAVA RAČA; číslo LV: 10460; podiel: 3118/228932
ZÁHRADA; kat. územie VINOHRADY, BRATISLAVA NOVÉ MESTO; číslo LV: 984; podiel: 1/6
ZÁHRADA; kat. územie VINOHRADY, BRATISLAVA NOVÉ MESTO; číslo LV: 2247; podiel: 1/1
CHATA; kat. územie VINOHRADY, BRATISLAVA NOVÉ MESTO; číslo LV: 5824; podiel: BSM
ZÁHRADA, ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie VINOHRADY, BRATISLAVA NOVÉ MESTO; číslo LV: 4647; podiel: BSM
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE, ZÁHRADA; kat. územie VINOHRADY, BRATISLAVA NOVÉ MESTO; číslo LV: 2942; podiel: 1/2
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie BRATISLAVA STARÉ MESTO; číslo LV: 6895; podiel: 177/10000
NEBYTOVÝ PRIESTOR; kat. územie BRATISLAVA STARÉ MESTO; číslo LV: 5674; podiel: 1/7
BYT; kat. územie BRATISLAVA RAČA; číslo LV: 5229; podiel: 1/2
OSTATNÁ PLOCHA, VINICA, ZASTAVANÁ PLOCHA; kat. územie BRATISLAVA RAČA; číslo LV: 2440; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA; kat. územie KMEŤOVO; číslo LV: 1090; podiel: 6/216
TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY; kat. územie KMEŤOVO; číslo LV: 1093; podiel: 6/216
TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY; kat. územie KMEŤOVO; číslo LV: 1052; podiel: 202/367200
ORNÁ PÔDA; kat. územie KMEŤOVO; číslo LV: 314; podiel: 10158/398088
TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY; kat. územie KMEŤOVO; číslo LV: 357; podiel: 1218/21249
TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY; kat. územie KMEŤOVO; číslo LV: 413; podiel: 28/84
ORNÁ PÔDA, TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY; kat. územie KMEŤOVO; číslo LV: 866; podiel: 6/108
ORNÁ PÔDA, TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY; kat. územie KMEŤOVO; číslo LV: 867; podiel: 28/84
TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY; kat. územie KMEŤOVO; číslo LV: 873; podiel: 6/108
TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY; kat. územie KMEŤOVO; číslo LV: 912; podiel: 6/108
TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY; kat. územie KMEŤOVO; číslo LV: 913; podiel: 6/108
TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY; kat. územie KMEŤOVO; číslo LV: 914; podiel: 6/108
TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY; kat. územie KMEŤOVO; číslo LV: 1053; podiel: 202/183600
TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY, ORNÁ PÔDA; kat. územie KMEŤOVO; číslo LV: 1113; podiel: 202/183600
ORNÁ PÔDA; kat. územie JAKUBOV; číslo LV: 821; podiel: 20/480
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie JAKUBOV; číslo LV: 2430; podiel: 1/24
LESNÝ POZEMOK; kat. územie JAKUBOV; číslo LV: 3346; podiel: 1/24
ORNÁ PÓDA; kat. územie JAKUBOV; číslo LV: 3086; podiel: 1/24
ORNÁ PÓDA; kat. územie JAKUBOV; číslo LV: 2429; podiel: 1/29
ORNÁ PÔDA, TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie JAKUBOV; číslo LV: 2427; podiel: 1/24
ORNÁ PÔDA; kat. územie JAKUBOV; číslo LV: 2234; podiel: 1/2
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie JAKUBOV; číslo LV: 1001; podiel: 1/48
ORNÁ PÔDA; kat. územie JAKUBOV; číslo LV: 1709; podiel: 1/24
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie JAKUBOV; číslo LV: 3297; podiel: 1/24
LESNÝ POZEMOK, TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie JAKUBOV; číslo LV: 2428; podiel: 1/24
ORNÁ PÔDA; kat. územie JAKUBOV; číslo LV: 1710; podiel: 1/48
ORNÁ PÔDA; kat. územie JAKUBOV; číslo LV: 2233; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie JAKUBOV; číslo LV: 3087; podiel: 1/48
ORNÁ PÔDA; kat. územie JAKUBOV; číslo LV: 2425; podiel: 1/96
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie JAKUBOV; číslo LV: 2426; podiel: 1/96
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie JAKUBOV; číslo LV: 3372; podiel: 1/93
ORNÁ PÔDA; kat. územie GAJARY; číslo LV: 3230; podiel: 718 %
ORNÁ PÔDA; kat. územie JAKUBOV; číslo LV: 2963; podiel: 7118 %
ORNÁ PÔDA; kat. územie JAKUBOV; číslo LV: 1900; podiel: 1148 %
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERNÍK; číslo LV: 4027; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie JAKUBOV; číslo LV: 825; podiel: 1/24
ORNÁ PÔDA; kat. územie JAKUBOV; číslo LV: 822; podiel: 1/384
TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY, ORNÁ PÔDA; kat. územie VYSOKÁ PRI MORAVE; číslo LV: 1456; podiel: 1/18
ORNÁ PÔDA; kat. územie VYSOKÁ PRI MORAVE; číslo LV: 4348; podiel: 1/18
ORNÁ PÔDA; kat. územie VYSOKÁ PRI MORAVE; číslo LV: 3846; podiel: 1/78
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie VYSOKÁ PRI MORAVE; číslo LV: 3431; podiel: 1/18
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie GAJARY; číslo LV: 1848; podiel: 1/16
TRVALÝ TRÁVNATY PORAST; kat. územie GAJARY; číslo LV: 5501; podiel: 1/18
ZDRUŽENÉ PARCELY, ORNÁ PÔDA, TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY; kat. územie GAJARY; číslo LV: 1845; podiel: 1/48
ORNÁ PÔDA, LESNÝ POZEMOK; kat. územie GAJARY; číslo LV: 1846; podiel: 1/48
LESNÝ POZEMOK; kat. územie GAJARY; číslo LV: 1847; podiel: 1/48
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ VOZIDLO, továrenská značka: SUBARU, rok výroby: 2007, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
CENNÉ PAPIERE, podiel: 1/1
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->