Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
P204206
ID oznámenia: 
15309
titul, meno, priezvisko: 
Ing. MÁRIA BEDNÁROVÁ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
primátor mesta
príjmy za rok 2019: 
26998 € (z výkonu verejnej funkcie), 837 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
SOCIÁLNA POISŤOVŇA
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: áno
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM AKO NADSTAVBA; kat. územie MODRÝ KAMEŇ; číslo LV: 876; podiel: 1/1 (BSM)
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie MODRÝ KAMEŇ; číslo LV: 876; podiel: 1/1 (BSM)
ZÁHRADA; kat. územie MODRÝ KAMEŇ; číslo LV: 876; podiel: 1/1 (BSM)
ZÁHRADA; kat. územie MODRÝ KAMEŇ; číslo LV: 771; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie MODRÝ KAMEŇ; číslo LV: 1792; podiel: 1/2
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE, TRVALÝ TRÁVNY PORAST, ORNÁ PÔDA, ZÁHRADA, LESNÝ PORAST, OSTATNÁ PÔDA; kat. územie MODRÝ KAMEŇ; číslo LV: 962; podiel: 2/331
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE, LESNÝ POZEMOK; kat. územie MODRÝ KAMEŇ; číslo LV: 1037; podiel: 2/331
ORNÁ PÔDA, OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie MODRÝ KAMEŇ; číslo LV: 1336; podiel: 1/6
ORNÁ PÔDA, VINICA, OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie MODRÝ KAMEŇ; číslo LV: 1339; podiel: 1/6
ZÁHRADA, ORNÁ PÔDA, OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie MODRY KAMEŇ; číslo LV: 1662; podiel: 1/6
ORNÁ PÓDA; kat. územie ZAVAR; číslo LV: 708; podiel: 1/42
ORNÁ PÔDA; kat. územie ZAVAR; číslo LV: 710; podiel: 1/42
ORNÁ PÔDA; kat. územie ZAVAR; číslo LV: 1542; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie ZAVAR; číslo LV: 1558; podiel: 1/6
ORNÁ PÔDA; kat. územie ZAVAR; číslo LV: 2181; podiel: 13/84
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
NEVLASTNÍM
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
NEVLASTNÍM
existencia záväzku: 
NEMÁM ZÁVÄZOK
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
NEUŽÍVAM
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
NEUŽÍVAM
prijaté dary alebo iné výhody: 
NEPRIJALA SOM

Deň v parlamente

<- ->