Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203950
ID oznámenia: 
16307
titul, meno, priezvisko: 
Mgr. ĽUDOVÍT JURINYI, MBA
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (FOND NA PODPORU ŠPORTU)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
ŽIVNOSTNÍK
(ĽUDOVÍT JURINYI)
PREDSEDA PREDSTAVENSTVA
(HOKEJOVÝ KLUD POPRAD, A.S.)
VÝKONNÝ RIADITEĽ
(HK ŠKP POPRAD O.Z)
KONATEĽ
(THE FLAME, S.R.O.)
PREDSEDA DOZORNEJ RADY
(ASOCIÁCIA PROPESIONÁLNYCH HOKEJOVÝCH KLUBOV, A.S.)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
HOKEJOVÝ KLUD POPRAD, A.S.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: áno
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
RIADITEĽ
(HOKEJOVÝ KLUB POPRAD, A.S.)
požitky: PLAT
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM; kat. územie BRATISLAVA - VRAKUŇA; číslo LV: 4225; podiel: 1/1
RODINNÝ DOM; kat. územie BRATISLAVA - VRAKUŇA; číslo LV: 4225; podiel: 1/1
POZEMOK; kat. územie BRATISLAVA - VRAKUŇA; číslo LV: 4225; podiel: 1/1
POZEMOK; kat. územie BRATISLAVA - VRAKUŇA; číslo LV: L1317; podiel: 1/22
VIACÚČELOVÝ OBJEKT; kat. územie POPRAD; číslo LV: 89; podiel: 1/1
BUDOVA - VIACÚČELOVÝ OBJEKT; kat. územie POPRAD; číslo LV: 89; podiel: 1/1
POZEMOK; kat. územie POPRAD; číslo LV: 89; podiel: 1/1
ROZOSTAVANÁ STAVBA RODINNÉHO DOMU; kat. územie VEĽKÁ LOMNICA; podiel: 1/2
POZEMOK; kat. územie VEĽKÁ LOMNICA; číslo LV: 2575; podiel: 1/2
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ VOZIDLO, továrenská značka: KIA, rok výroby: 2018, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
AKCIE - HOKEJOVÝ KLUB POPRAD, A.S., podiel: 5%
SPOLOČNÍK JURINYI, S.R.O., podiel: 100%
SPOLOČNÍK THE FLAME, S.R.O., podiel: 40%
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 1/2, dátum vzniku: 16. 06. 2014
STAVEBNÝ ÚVER, podiel: 1/1, dátum vzniku: 25. 02. 2019
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
RODINNÝ DOM, kat. územie POPRAD, rok zač. užívania: 2016, spôsob užívania: PRECHODNÝ POBYT
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
OSOBNÉ VOZIDLO, továrenská značka: FORD, rok výroby: 2019
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->