Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC182260
ID oznámenia: 
16447
titul, meno, priezvisko: 
Ing. ĽUBOMÍR VAČOK
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (SLOVENSKÁ ZÁRUČNÁ A ROZVOJOVÁ BANKA, A.S.)
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (ENVIROMENTÁLNY FOND)
príjmy za rok 2019: 
84308 € (z výkonu verejnej funkcie), 32070 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
NÁMESTNÍK GR
(SZRB, A.S.)
požitky: OSOBNÝ AUTOMOBIL
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
NEBYTOVÝ PRIESTOR GARÁŽ; kat. územie BRATISLAVA NOVÉ MESTO; číslo LV: 6287; podiel: 1250/160300
NEBYTOVÝ PRIESTOR GARÁŽ; kat. územie BRATISLAVA NOVÉ MESTO; číslo LV: 6287; podiel: 1250/160300
BYT; kat. územie BRATISLAVA NOVÉ MESTO; číslo LV: 6287; podiel: 1/1
BYT; kat. územie BRATISLAVA NOVÉ MESTO; číslo LV: 2946; podiel: 1/1
BYT; kat. územie KOMÁRNO; číslo LV: 11551; podiel: 1/1
NEBYTOVÝ PRIESTOR GARÁŽ; kat. územie KOMÁRNO; číslo LV: 11551; podiel: 2719/40795
GARÁŽ; kat. územie SENICA; číslo LV: 9513; podiel: 1/1
LESNÝ POZEMOK; kat. územie DOLNÁ LEHOTA; číslo LV: 1533; podiel: 102/8900000
LESNÝ POZEMOK; kat. územie DOLNÁ LEHOTA; číslo LV: 2336; podiel: 4600/10499800
LESNY POZEMOK; kat. územie PODBREZOVÁ; číslo LV: 1395; podiel: 17/10656, 2/16317
ZÁHRADA; kat. územie PODBREZOVÁ; číslo LV: 1863; podiel: 1/1
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie PODBREZOVÁ; číslo LV: 2300; podiel: 1/1
LESNÝ POZEMOK; kat. územie HORNÁ LEHOTA; číslo LV: 3288; podiel: 1000/3600
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie HORNÁ LEHOTA; číslo LV: 1694; podiel: 1/4
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie HORNÁ LEHOTA; číslo LV: 1427; podiel: 121/672
ORNÁ PÔDA; kat. územie HORNÁ LEHOTA; číslo LV: 1491; podiel: 291/4320
ORNÁ PÔDA; kat. územie HORNÁ LEHOTA; číslo LV: 824; podiel: 1/80
ORNÁ PÔDA; kat. územie HORNÁ LEHOTA; číslo LV: 1527; podiel: 2/49
ORNÁ PÔDA; kat. územie HORNÁ LEHOTA; číslo LV: 1488; podiel: 1/216
ZÁHRADA, TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie BYSTRÁ; číslo LV: 795; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie BYSTRÁ; číslo LV: 619; podiel: 1/1
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie HORNÁ LEHOTA; číslo LV: 1834; podiel: 10/18
TRVALÝ TRÁVNY PORAST, OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie HORNÁ LEHOTA; číslo LV: 2741; podiel: 1/1
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie HORNÁ LEHOTA; číslo LV: 2914; podiel: 1/1
LESNÝ POZEMOK; kat. územie HORNÁ LEHOTA; číslo LV: 809; podiel: 19/43512, 17/10656
LESNÝ POZEMOK, TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie HORNÁ LEHOTA; číslo LV: 2250; podiel: 1339/414400
LESNÝ POZEMOK, OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie HORNÁ LEHOTA; číslo LV: 3273; podiel: 7448/2000000
LESNÝ POZEMOK; kat. územie DOLNÁ LEHOTA; číslo LV: 2350; podiel: 1273/41800000
LESNÝ POZEMOK; kat. územie DOLNÁ LEHOTA; číslo LV: 2345; podiel: 710/6559
ORNÁ PÔDA; kat. územie DOLNÁ LEHOTA; číslo LV: 2265; podiel: 1/1
GARÁŽ; kat. územie BRATISLAVA NOVÉ MESTO; číslo LV: 3114; podiel: 1/1
GARÁŽ; kat. územie BREZNO; číslo LV: 1971; podiel: 1/1
GARÁŽ; kat. územie SENICA; číslo LV: 1357; podiel: 1/1
NEBYTOVÝ PRIESTOR GARÁŽ; kat. územie BRATISLAVA NOVÉ MESTO; číslo LV: 6287; podiel: 1250/160300
BYT; kat. územie BRATISLAVA NOVÉ MESTO; číslo LV: 6287; podiel: 1/1
NEBYTOVÝ PRIESTOR GARÁŽ; kat. územie BRATISLAVA NOVÉ MESTO; číslo LV: 6287; podiel: 1250/160300
RODINNÝ DOM; kat. územie SENICA; číslo LV: 9152; podiel: 1/1
RODINNÝ DOM; kat. územie MÝTO POD ĎUMBIEROM; číslo LV: 1355; podiel: 1/1
BYT; kat. územie BRATISLAVA NOVÉ MESTO; číslo LV: 6287; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: AUDI, rok výroby: 2015, podiel: 1/1
ZARIADENIE DOMOV A BYTOV V OSOBNOM VLASTNÍCTVE, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
ZARIADENIE NEHNUTEĽNOSTÍ, podiel: 1/1
VKLADY A ÚVERY FYZICKÝM A PRÁVNICKÝM OSOBÁM, podiel: 1/1
existencia záväzku: 
ÚVERY OD FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSÔB, podiel: 1/1, dátum vzniku: 17. 03. 2018
ÚVERY OD FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSÔB, podiel: 1/1, dátum vzniku: 10. 08. 2018
ÚVERY OD FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSÔB, podiel: 1/1, dátum vzniku: 17. 06. 2016
ÚVERY OD FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSÔB, podiel: 1/1, dátum vzniku: 10. 11. 2017
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: ŠKODA, rok výroby: 2017
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->