Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
X182265
ID oznámenia: 
16497
titul, meno, priezvisko: 
PhDr. ĽUBICA HLINKOVÁ, MPH
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu Všeobecnej zdravotnej poisťovne
príjmy za rok 2019: 
60005 € (z výkonu verejnej funkcie), 69787 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA, A. S.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
GENERÁLNA RIADITEĽKA
(VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA, A. S.)
požitky: MESAČNÁ ODMENA/SLUŽOBNÉ VOZIDLO NA SÚKROMNÉ ÚČELY
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie KARLOVA VES; číslo LV: 1862/46-51; podiel: 100%
RODINNÝ DOM + ZASTAVANÁ PLOCHA + NÁDVORIE; kat. územie BRATISLAVA - MESTSKÁ ČASŤ ČUŇOVO; číslo LV: 1924; podiel: 100%
BYT; kat. územie CHORVÁTSKO - NOVALJA; číslo LV: 1767/10000; podiel: 100%
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
ZARIADENIE DOMÁCNOSTI, podiel: 100%
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY V BANKÁCH, podiel: 100%
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 100%, dátum vzniku: 21. 07. 2015
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 100%, dátum vzniku: 19. 11. 2015
HYPOTEKÁRNY ÚVER - REFINANCOVANIE, podiel: 100%, dátum vzniku: 10. 07. 2019
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->