Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203114
ID oznámenia: 
16892
titul, meno, priezvisko: 
RNDr. LÍVIA MOLNÁROVÁ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICA HRONOVCE)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
VŠEOBECNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU, N.O., VEĽKÝ KRTÍŠ
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ČLEN DOZORNEJ RADY
(VŠEOBECNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU, N.O.)
požitky: BEZ PRÍJMU
PREDSEDA
(OBČIANSKE ZDRUŽENIE HARMONY TOUR)
požitky: BEZ PRÍJMU
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie VEĽKÝ KRTÍŠ; číslo LV: 2093; podiel: 19/682
BYTOVÝ DOM; kat. územie VEĽKÝ KRTÍŠ; číslo LV: 2092; podiel: 1/1
RADOVÁ GARÁŽ, ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie VEĽKÝ KRTÍŠ; číslo LV: 1186; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie VEĽKÝ KRTÍŠ; číslo LV: 1855; podiel: 17/1164
BYTOVÝ DOM; kat. územie VEĽKÝ KRTÍŠ; číslo LV: 1856; podiel: 1/1
RADOVÁ GARÁŽNA, ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie VEĽKÝ KRTÍŠ; číslo LV: 1374; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie VEĽKÝ KRTÍŠ; číslo LV: 1999; podiel: 24/870
BYTOVÝ DOM; kat. územie VEĽKÝ KRTÍŠ; číslo LV: 1998; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie ČEBOVCE; číslo LV: 1924; podiel: 1/1
DOM, ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE, ZÁHRADA; kat. územie NENINCE; číslo LV: 1216; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
ÚČELOVÝ ÚVER NA BÝVANIE, podiel: 1/2, dátum vzniku: 24. 07. 2018
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->