Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
B161895
ID oznámenia: 
15246
titul, meno, priezvisko: 
Ing. MILAN LAURENČÍK
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
príjmy za rok 2019: 
36853 € (z výkonu verejnej funkcie), 9026 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
SLOBODA A SOLIDARITA
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
RIADITEĽ
(TERCHOVÁ PRE VŠETKÝCH, N.O. NEZISKOVÁ ORGANIZÁCIA)
požitky: ŽIADNE
PREDSEDA SPRÁVNEJ RADY
(ROZVOJOVÁ AGENTÚRA ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA, N.O.)
požitky: ŽIADNE
PODPREDSEDA A POSLANEC ZASTUPITEĽSTVA
(ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ)
požitky: ODMENA POSLANCA VO VÝŠKE MINIMÁLNEJ MZDY
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
LESNÝ POZEMOK ; kat. územie TERCHOVÁ; číslo LV: 7402; podiel: 0,045%
LESNÝ POZEMOK; kat. územie TERCHOVÁ; číslo LV: 7402; podiel: 0,045%
LESNÝ POZEMOK; kat. územie TERCHOVÁ; číslo LV: 7402; podiel: 0,045%
ORNÁ PÔDA; kat. územie TERCHOVÁ; číslo LV: 11500; podiel: 0,045%
ZÁHRADA; kat. územie TERCHOVÁ; číslo LV: 11500; podiel: 0,045%
BYT; kat. územie ŽILINA; číslo LV: 5777; podiel: BSM
RODINNÝ DOM; kat. územie TERCHOVÁ; číslo LV: 7606; podiel: BSM
RODINNÝ DOM; kat. územie TERCHOVÁ; číslo LV: 3328; podiel: 50%
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie TERCHOVÁ; číslo LV: 3035; podiel: 50%
OSTATNÁ PLOCH; kat. územie TERCHOVÁ; číslo LV: 7371; podiel: 50%
ZÁHRADA; kat. územie TERCHOVÁ; číslo LV: 3328; podiel: 50%
ORNÁ PÔDA; kat. územie RIEČNICA; číslo LV: 1661; podiel: 0,045%
LESNÝ POZEMOK; kat. územie TERCHOVÁ; číslo LV: 7402; podiel: 0,045%
LESNÝ POZEMOK; kat. územie TERCHOVÁ; číslo LV: 7402; podiel: 0,045%
LESNÝ POZEMOK; kat. územie TERCHOVÁ; číslo LV: 11500; podiel: 0,045%
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie TERCHOVÁ; číslo LV: 11500; podiel: 0,045%
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie TERCHOVÁ; číslo LV: 11500; podiel: 0,045%
OSTATNÁ PLOCH; kat. územie TERCHOVÁ; číslo LV: 7370; podiel: 50%
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie TERCHOVÁ; číslo LV: 3169; podiel: 50%
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie TERCHOVÁ; číslo LV: 3328; podiel: 50%
LESNÝ POZEMOK; kat. územie TERCHOVÁ; číslo LV: 7105; podiel: 4,82%
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie RIEČNICA; číslo LV: 1661; podiel: 0,045%
LESNÝ POZEMOK; kat. územie RIEČNICA; číslo LV: 1661; podiel: 0,045%
LESNÝ POZEMOK; kat. územie TERCHOVÁ; číslo LV: 7402; podiel: 0,045%
LESNÝ POZEMOK; kat. územie TERCHOVÁ; číslo LV: 7402; podiel: 0,045%
LESNÝ POZEMOK; kat. územie TERCHOVÁ; číslo LV: 7402; podiel: 0,045%
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
ZARIADENIE DOMÁCNOSTI, podiel: BSM
MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: TOYOTA, rok výroby: 2017, podiel: BSM
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
AUTORSKÉ PRÁVA K INFORMAČNÉMU SYSTÉMU, podiel: 16,67%
OBCHODNÝ PODIEL V S.R.O., podiel: 16,67%
ÚSPORY NA ÚČTE, podiel: BSM
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->