Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
C121570
ID oznámenia: 
16518
titul, meno, priezvisko: 
JUDr. MIROSLAV LAJČÁK
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen vlády Slovenskej republiky
príjmy za rok 2019: 
61593 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
AKCIONÁR - ZASTUPUJE MZVEZ SR
(SPRÁVA SLUŽIEB DIPLOMATICKÉMU ZBORU A.S.)
požitky: ŽIADNE
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT A PODIEL NA SPOLOČNÝCH ČASTIACH DOMU A POZEMKU; kat. územie TATRANSKÁ LOMNICA; číslo LV: 593; podiel: 100%
RODINNÝ DOM; kat. územie JARABINA, OKRES STARÁ ĽUBOVŇA; číslo LV: 639; podiel: 1/6
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: MERCEDES-BENZ, rok výroby: 2016, podiel: BSM
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
ÚVER, podiel: 100%, dátum vzniku: 10. 06. 2000
ÚVER, podiel: BSM, dátum vzniku: 25. 06. 2014
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->