Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC162103
ID oznámenia: 
15633
titul, meno, priezvisko: 
JUDr. Ing. LADISLAV VLACHOVIČ, PhD.
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (NÁRODNÁ DIALNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, A.S.)
príjmy za rok 2019: 
40445 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM, ZÁHRADA, ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie PEZINOK; číslo LV: 606; podiel: 1/1
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie PEZINOK; číslo LV: 1675; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA; kat. územie IVANKA PRI BRATISLAVE; číslo LV: 3791; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
PENIAZE NA ÚČTE V BANKE, ZARIADENIE DOMU, ŠPERKY, podiel: BSM
ÚSPORY, podiel: 1/1
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: ŠKODA, rok výroby: 2005, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
PODIEL V OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI S.R.O., podiel: 1/1
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: VOLKSWAGEN TOUAREG, rok výroby: 2015
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->