Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
C192282
ID oznámenia: 
15189
titul, meno, priezvisko: 
Ing. LADISLAV KAMENICKÝ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
člen vlády Slovenskej republiky
príjmy za rok 2019: 
50027 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
PODPREDSEDA
(RADA VLÁDY SR PRE VEDU TECHNIKU A INOVÁCIE)
požitky: ŽIADNE
ČLEN
(HOSPODÁRSKA A SOCIÁLNA RADA)
požitky: ŽIADNE
PODPREDSEDA
(RADA VLÁDY SR PRE POLITIKU SÚDRŽNOSTI)
požitky: ŽIADNE
PODPREDSEDA
(RADA VLÁDY SR PRE KULTÚRU)
požitky: ŽIADNE
ČLEN
(RADA VLÁDY SR NA PODPORU EXPORTU A INVESTÍCIÍ)
požitky: ŽIADNE
ČLEN
(PANDEMICKÁ KOMISIA VLÁDY SR)
požitky: ŽIADNE
ČLEN
(RADA VLÁDY SR PRE PROTIDROGOVÚ POLITIKU)
požitky: ŽIADNE
ČLEN
(BEZPEČNOSTNÁ RADA SR)
požitky: ŽIADNE
ČLEN
(RADA VLÁDY SR PRE AGENDU 2030 PRE UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ)
požitky: ŽIADNE
ČLEN
(ÚSTREDNÁ POVODŇOVÁ KOMISIA)
požitky: ŽIADNE
PREDSEDA
(KRÍZOVÝ ŠTÁB REZORTU MF SR)
požitky: ŽIADNE
GUVERNÉR
(RADA GUVERNÉROV EUR BANKY PRE OBNOVU A ROZVOJ)
požitky: ŽIADNE
GUVERNÉR
(RADA GUVERNÉROV MEDZINÁRODNEJ INVESTIČNEJ BANKY)
požitky: ŽIADNE
GUVERNÉR
(RADA GUVERNÉROV SKUPINY SVETOVEJ BANKY)
požitky: ŽIADNE
GUVERNÉR
(RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ INVESTIČNEJ BANKY)
požitky: ŽIADNE
GUVERNÉR
(RADA GUVERNÉROV EUR MECHANIZMU PRE STABILITU)
požitky: ŽIADNE
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM S POZEMKOM; kat. územie BRATISLAVA RUŽINOV; číslo LV: 2476; podiel: 100%
POZEMOK-TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie DEVÍN; číslo LV: 3681; podiel: 100%
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
UMELECKÉ DIELA, podiel: 100%
ZARIADENIE DOMÁCNOSTI, podiel: 100%
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY, podiel: 100%
PODIEL V OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI - 5X
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 100%, dátum vzniku: 18. 07. 2016
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->