Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
B182222
ID oznámenia: 
16804
titul, meno, priezvisko: 
Mgr. LADISLAV BALÓDI
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
príjmy za rok 2019: 
36468 € (z výkonu verejnej funkcie), 6243 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ÚSTREDIE PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: áno
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
PREDSEDA
(ZDRUŽENIE OBCÍ, KANALIZÁCIA VYDRANY V. BLANOVO)
požitky: ŽIADNE
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM; kat. územie VYDRANY; číslo LV: 48/3 1131; podiel: BSM
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie VYDRANY; číslo LV: 47/2 1131; podiel: BSM
ZÁHRADA; kat. územie VYDRANY; číslo LV: 48/1 1131; podiel: BSM
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie VYDRANY; číslo LV: 48/7 1131; podiel: BSM
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie VYDRANY; číslo LV: 48/8 1131; podiel: BSM
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie VYDRANY; číslo LV: 48/9 1131; podiel: BSM
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie VYDRANY; číslo LV: 51/3 638; podiel: BSM
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie VYDRANY; číslo LV: 51/7 638; podiel: BSM
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie VYDRANY; číslo LV: 51/8 638; podiel: BSM
ORNÁ PÔDA; kat. územie VYDRANY; číslo LV: 602/71 1917; podiel: BSM
ORNÁ PÔDA; kat. územie VYDRANY; číslo LV: 602/73 1917; podiel: BSM
ORNÁ PÔDA; kat. územie VYDRANY; číslo LV: 602/222 1917; podiel: BSM
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie VYDRANY; číslo LV: 602/223 1917; podiel: BSM
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie VYDRANY; číslo LV: 602/224 1917; podiel: BSM
ORNÁ PÔDA; kat. územie VYDRANY; číslo LV: 51/2 638; podiel: BSM
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
PEŇAZNÁ HOTOVOSŤ NA BANKOVÝCH ÚČTOCH, podiel: BSM
PEŇAŽNÁ HOTOVOSŤ NA OSOBNOM ÚČTE, podiel: BSM
existencia záväzku: 
ÚVER, podiel: BSM, dátum vzniku: 01. 05. 2001
ŠTÁTNY FOND ROZVOJA BÝVANIA, podiel: BSM, dátum vzniku: 01. 05. 2001
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: VOLKSWAGEN, rok výroby: 2018
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->