Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZD162032
ID oznámenia: 
16785
titul, meno, priezvisko: 
Ing. DANIEL KVOCERA
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
riaditeľ štátneho podniku (VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK)
príjmy za rok 2019: 
52847 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: áno
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ORNÁ PÔDA; kat. územie DOLNÉ KOČKOVCE; číslo LV: 1784; podiel: 0,35%
PODZEMNÁ GARÁŽ ; kat. územie BRATISLAVA III; číslo LV: 6352; podiel: 2,86%
RODINNÝ DOM; kat. územie BRATISLAVA III; číslo LV: 6357; podiel: 100%
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie BRATISLAVA III.; číslo LV: 6599; podiel: 19,93%
ORNÁ PÔDA; kat. územie DOLNÉ KOČKOVCE; číslo LV: 1785; podiel: 0,3%
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie BRATISLAVA III.; číslo LV: 6598; podiel: 2,56%
RODINNÝ DOM; kat. územie DOLNÉ KOČKOVCE; číslo LV: 241; podiel: 100%
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie DOLNÉ KOČKOVCE; číslo LV: 241; podiel: 100%
ORNÁ PÔDA; kat. územie DOLNÉ KOČKOVCE; číslo LV: 241; podiel: 100%
ZÁHRADY; kat. územie DOLNÉ KOČKOVCE; číslo LV: 241; podiel: 100%
LESNÉ POZEMKY; kat. územie DOLNÉ KOČKOVCE; číslo LV: 670; podiel: 0,55%
LESNÉ POZEMKY; kat. územie DOLNÉ KOČKOVCE; číslo LV: 794; podiel: 3,90%
ORNÁ PÔDA; kat. územie DOLNÉ KOČKOVCE; číslo LV: 795; podiel: 7,81%
ORNÁ PÔDA; kat. územie DOLNÉ KOČKOVCE; číslo LV: 795; podiel: 7,81%
ORNÁ PÔDA; kat. územie DOLNÉ KOČKOVCE; číslo LV: 795; podiel: 7,81%
LESNÉ POZEMKY; kat. územie DOLNÉ KOČKOVCE; číslo LV: 795; podiel: 7,81%
LESNÉ POZEMKY; kat. územie DOLNÉ KOČKOVCE; číslo LV: 795; podiel: 7,81%
ORNÁ PÔDA; kat. územie DOLNÉ KOČKOVCE; číslo LV: 798; podiel: 2,32%
ORNÁ PÔDA; kat. územie DOLNÉ KOČKOVCE; číslo LV: 798; podiel: 2,32%
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie DOLNÉ KOČKOVCE; číslo LV: 799; podiel: 5,20%
LESNÉ POZEMKY; kat. územie DOLNÉ KOČKOVCE; číslo LV: 800; podiel: 3,13%
ORNÁ PÔDA; kat. územie DOLNÉ KOČKOVCE; číslo LV: 957; podiel: 7,81%
ORNÁ PÔDA; kat. územie DOLNÉ KOČKOVCE; číslo LV: 957; podiel: 7,81%
ORNÁ PÔDA; kat. územie DOLNÉ KOČKOVCE; číslo LV: 957; podiel: 7,81%
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie DOLNÉ KOČKOVCE; číslo LV: 1305; podiel: 0,15%
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie DOLNÉ KOČKOVCE; číslo LV: 1305; podiel: 0,15%
LESNÉ POZEMKY; kat. územie DOLNÉ KOČKOVCE; číslo LV: 1305; podiel: 0,15%
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie DOLNÉ KOČKOVCE; číslo LV: 1305; podiel: 0,15%
ORNÁ PÔDA; kat. územie DOLNÉ KOČKOVCE; číslo LV: 1305; podiel: 0,15%
VODNÉ PLOCHY; kat. územie DOLNÉ KOČKOVCE; číslo LV: 1305; podiel: 0,15%
ORNÁ PÔDA; kat. územie DOLNÉ KOČKOVCE; číslo LV: 1307; podiel: 7,81%
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie DOLNÉ KOČKOVCE; číslo LV: 1307; podiel: 7,81%
ORNÁ PÔDA; kat. územie DOLNÉ KOČKOVCE; číslo LV: 1308; podiel: 7,81%
ORNÁ PÔDA; kat. územie DOLNÉ KOČKOVCE; číslo LV: 1647; podiel: 8,30%
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie DOLNÉ KOČKOVCE; číslo LV: 1659; podiel: 0,98%
ORNÁ PÔDA; kat. územie DOLNÉ KOČKOVCE; číslo LV: 1784; podiel: 0,35%
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: AUDI , rok výroby: 2015, podiel: 100%
MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: AUDI, rok výroby: 2019, podiel: 100%
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
ÚSPORY NA ÚČTE, podiel: 100%
existencia záväzku: 
SPOTREBITEĽSKÝ ÚVER, podiel: 100%, dátum vzniku: 25. 11. 2016
ZMLUVA O OPERATÍVNOM LEASINGU, podiel: 100%, dátum vzniku: 01. 11. 2019
SPLÁTKOVY ÚVER, podiel: 100%, dátum vzniku: 11. 08. 2016
STAVEBNÝ ÚVER, podiel: 100%, dátum vzniku: 16. 09. 1997
ZMLUVA O SPLÁTKOVOM ÚVERE, podiel: 100%, dátum vzniku: 19. 02. 2015
ZMLUVA O SPLÁTKOVOM ÚVERE, podiel: 100%, dátum vzniku: 04. 02. 2015
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->