Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
B06686
ID oznámenia: 
15469
titul, meno, priezvisko: 
Mgr. MIKULÁŠ KRAJKOVIČ, MBA
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
príjmy za rok 2019: 
34707 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
LESNÝ POZEMOK; kat. územie VÁPENÍK; číslo LV: 153; podiel: 5285952/2068416000
TRVALÝ TRÁVNY PORAST 8X; kat. územie VÁPENÍK; číslo LV: 161; podiel: 6/180
ORNÁ PÔDA; kat. územie VÁPENÍK; číslo LV: 148; podiel: 16/240
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie VÁPENÍK; číslo LV: 152, 232; podiel: 1161216/396748800
RODINNÝ DOM; kat. územie VÁPENÍK Č. 35; číslo LV: 106; podiel: 1/4
REKREAČNÁ CHATA; kat. územie VÁPENÍK Č. 15; číslo LV: 120; podiel: 100%
ORNÁ PÔDA 8X, LESNÝ POZEMOK 3X; kat. územie VÁPENÍK; číslo LV: 161; podiel: 6/180
ORNÁ PÔDA 14X; kat. územie VÁPENÍK; číslo LV: 135; podiel: 16/240
ZASTAVANÁ PLOCHA, NÁDVORIE, ZÁHRADA; kat. územie VÁPENÍK; číslo LV: 51; podiel: 3/10
ZASTAVANÁ PLOCHA, NÁDVORIE 5X; kat. územie VÁPENÍK; číslo LV: 213; podiel: 16/720
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: KIA, rok výroby: 2018, podiel: 100%
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: KIA, rok výroby: 2014, podiel: 100%
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
BANKOVÝ ÚVER, podiel: 100%, dátum vzniku: 03. 07. 2018
BANKOVÝ ÚVER, podiel: 100%, dátum vzniku: 07. 07. 2010
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->