Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
B202347
ID oznámenia: 
15401
titul, meno, priezvisko: 
Ing. MIROSLAV KOLLÁR
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
primátor mesta
príjmy za rok 2019: 
38308 € (z výkonu verejnej funkcie), 4537 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
žiadna
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
MINISTERSTVO VNÚTRA SR
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
VICEPREZIDENT, ČLEN PREZÍDIA
(ÚNIA MIEST SLOVENSKA)
požitky: ÁNO
ČLEN SPRÁVNEJ RADY
(OZ FREISTADT SLOBODNÉ MESTO)
požitky: ŽIADNE
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM; kat. územie HLOHOVEC; číslo LV: 3859/289; podiel: 1/1
GARÁŽ; kat. územie HLOHOVEC; číslo LV: 3859/290; podiel: 1/1
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie HLOHOVEC; číslo LV: 3859/259; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie HLOHOVEC; číslo LV: 3859/160; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
PODIEL V SPOLOČNOSTI S RUČENÍM OBMEDZENÝM, podiel: 50%
PODIEL V SPOLOČNOSTI S RUČENÍM OBMEDZENYM, podiel: 50%
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 1/1, dátum vzniku: 15. 11. 2018
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 1/1, dátum vzniku: 28. 09. 2016
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->