Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
C202432
ID oznámenia: 
16667
titul, meno, priezvisko: 
Mgr. MÁRIA KOLÍKOVÁ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
člen vlády Slovenskej republiky
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
ADVOKÁT/KONATEĽ
(KOLÍKOVA&PARTNERS S.R.O.)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT V BYTOVOM DOME; kat. územie STARÉ MESTO (BRATISLAVA); číslo LV: 9659; podiel: 25%
BYT V BYTOVOM DOME; kat. územie STARÉ MESTO (BRATISLAVA); číslo LV: 9659; podiel: 100%
POZEMOK-OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie STARÉ MESTO (BRATISLAVA); číslo LV: 9659; podiel: 25%
POZEMOK-ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie STARÉ MESTO (BRATISLAVA); číslo LV: 9659; podiel: 25%
REKREAČNÝ DOM; kat. územie ĽUBIETOVÁ; číslo LV: 1686; podiel: 25%
POZEMOK-ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie ĽUBIETOVÁ; číslo LV: 1686; podiel: 25%
POZEMOK-OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie ĽUBIETOVÁ; číslo LV: 1686; podiel: 25%
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
OBCHODNÝ PODIEL SPOLOČNÍKA V S.R.O., podiel: 20%
OBCHODNÝ PODIEL SPOLOČNÍKA V SPOLOČNOSTI, podiel: 50%
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->