Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC202755
ID oznámenia: 
16244
titul, meno, priezvisko: 
PhDr. KATARÍNA KOSOVÁ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (PAMIATKOVÝ ÚRAD SR)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
PAMIATKOVÝ ÚRAD SR
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ČLEN HODNOTIACEJ KOMISIE
(MINISTERSTVO KULTÚRY)
požitky: ODMENA
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT V OSOBNOM VLASTNÍCTVE; kat. územie BRATISLAVA - STARÉ MESTO; číslo LV: 5589; podiel: 1/1
REKREAČNÁ CHALUPA NA POZEMKU; kat. územie STARÁ LEHOTA; číslo LV: 283; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA; kat. územie RAKOVICE; číslo LV: 297; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie VESELÉ; číslo LV: 282; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA; kat. územie RAKOVICE; číslo LV: 629; podiel: 3/8
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: OPEL, rok výroby: 2009, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
BEŽNÝ ÚČET, podiel: 1/1
DLHOPIS, 3 FONDY, VKLADY, podiel: 1/1
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->