Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
B161944
ID oznámenia: 
15497
titul, meno, priezvisko: 
JUDr. KATARÍNA MACHÁČKOVÁ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
primátor mesta
príjmy za rok 2019: 
43097 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
PREDSEDNÍČKA DOZORNEJ RADY
(PRIEVIDZSKÉ TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, A.S. (V SKRATKE PTH))
požitky: NEMÁM
ČLEN DOZORNEJ RADY
(STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, A.S.)
požitky: NEMÁM
ČLENKA SPRÁVNEJ RADY
(V MOJOM MENE O.Z.)
požitky: NEMÁM
PODPREDSEDNÍČKA STRANY
(SPOLU - OBČIANSKA DEMOKRACIA (STRANA))
požitky: NEMÁM
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT A PODIEL NA SPOLOČNÝCH ČASTIACH A POZEMKU; kat. územie PRIEVIDZA; číslo LV: 6469; podiel: 1/1 BSM
RODINNÝ DOM A PRISLÚCHAJÚCE POZEMKY; kat. územie KOSTOLNÁ VES; číslo LV: 229; podiel: 1/1 BSM
RODINNÝ DOM A PRISLÚCHAJÚCE POZEMKY NA LISTE VLASTNÍCTVA; kat. územie KOSTOLNÁ VES; číslo LV: 436; podiel: 1/2
POZEMOK TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie KOSTOLNÁ VES; číslo LV: 1606; podiel: 1/3 BSM
RODINNÝ DOM A PRISLÚCHAJÚCE POZEMKY NA LISTE VLASTNÍCTVA; kat. územie PRIEVIDZA; číslo LV: 11748; podiel: 1/1 BSM
POZEMOK OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie PRIEVIDZA; číslo LV: 11575; podiel: 1/3 V BSM
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: MITSHUBISHI, rok výroby: 2014, podiel: 1/1 BSM
ZARIADENIE RODINNÉHO DOMU, podiel: 1/1 BSM
ZARIADENIE RODINNÉHO DOMU, podiel: 1/1 BSM
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
ÚSPORY NA VKLADNEJ KNIŽKE A ÚČTOCH V BANKÁCH, podiel: 1/1 BSM
existencia záväzku: 
ZÁVÄZOK ZO ZÁMENNEJ ZMLUVY, podiel: 1/1 BSM, dátum vzniku: 04. 10. 2016
ZÁVÄZOK Z ÚVEROVEJ ZMLUVY, podiel: 1/1 BSM, dátum vzniku: 21. 12. 2016
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->