Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
P203008
ID oznámenia: 
16433
titul, meno, priezvisko: 
Mgr. KATARÍNA HOLLÁ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
primátor mesta
príjmy za rok 2019: 
32196 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ČLEN PREDSTAVENSTVA
(REGIÓN BESKYDY ZPO)
požitky: ŽIADNE
ČLEN DOZORNEJ RADY
(SKLÁDKA ODPADOV RAJECKÉHO REGIÓNU ZDRUŽENIE)
požitky: ŽIADNE
ČLEN DOZORNE RADY
(SEVEROSLOVENSKÉ VODÁRNE A KANALIZÁCIE)
požitky: ŽIADNE
PODPREDSEDNÍČKA PREDSTAVENSTVA
(OBLASTNÁ ORGANIZÁCIA CESTOVNÉHO RUCHU RAJECKÁ DOLINA)
požitky: ŽIADNE
čLEN PREDSTAVENSTVA
(MIESTNA AKČNÁ SKUPINA RAJECKÁ DOLINA)
požitky: ŽIADNE
ČLEN SPRÁVNEJ RADY
(ZBERNÝ DVOR ZDRUŽENIE OBCÍ RAJECKÁ DOLINA)
požitky: ŽIADNE
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie RAJECKÉ TEPLICE; číslo LV: 30; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie RAJECKÉ TEPLICE; číslo LV: 30; podiel: 1//
ZÁHRADA; kat. územie RAJECKÉ TEPLICE; číslo LV: 30; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie RAJECKÉ TEPLICE; číslo LV: 30; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->