Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
P203005
ID oznámenia: 
16808
titul, meno, priezvisko: 
JUDr. KATARÍNA HENEKOVÁ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
primátor mesta
príjmy za rok 2019: 
48669 € (z výkonu verejnej funkcie), 964 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
MINISTERSTVO VNÚTRA SR
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: áno
TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ČLEN PREDSTAVENSTVA
(AUTOBUSOVÁ DOPRAVA PÚCHOV, A.S.)
požitky: ŽIADNE
ČLEN DOZORNEJ RADY
(POVAŽSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, A.S.)
požitky: ŽIADNE
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT V BYTOVOM DOME; kat. územie PÚCHOV; číslo LV: 3155; podiel: 1/1 V BSM
POZEMOK C 370738 ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie PÚCHOV; číslo LV: 3155; podiel: 67/4447 V BSM
POZEMOK C 2179Z334 OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie PÚCHOV; číslo LV: 4270; podiel: 1/1 V BSM
GARÁŽE; kat. územie PÚCHOV; číslo LV: 3293; podiel: 17/782 V BSM
POZEMOK C 370Z39 ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie PÚCHOV; číslo LV: 3326; podiel: 17/782 V BSM
POZEMOK C 383 ZÁHRADA; kat. územie HOŠTINÁ; číslo LV: 1058; podiel: 1/1 V BSM
POZEMOK E 279Z2 ORNÁ PÔDA; kat. územie HOŠTINÁ; číslo LV: 1058; podiel: 1/1 V BSM
POZEMOK E 359Z1 ORNÁ PÔDA; kat. územie HOŠTINÁ; číslo LV: 1058; podiel: 1/1 V BSM
POZEMOK E 359Z3 ORNÁ PÔDA; kat. územie HOŠTINÁ; číslo LV: 1058; podiel: 1/1 V BSM
POZEMOK E 587Z1 ORNÁ PÔDA; kat. územie HOŠTINÁ; číslo LV: 1058; podiel: 1/1 V BSM
POZEMOK E 658Z1 ORNÁ PÔDA; kat. územie HOŠTINÁ; číslo LV: 1058; podiel: 1/1 V BSM
POZEMOK E 678Z2 ORNÁ PÔDA; kat. územie HOŠTINÁ; číslo LV: 1058; podiel: 1/1 V BSM
POZEMOK E 684Z2 ORNÁ PÔDA; kat. územie HOŠTINÁ; číslo LV: 1058; podiel: 1/1 V BSM
POZEMOK E 232 ORNÁ PÔDA; kat. územie HOŠTINÁ; číslo LV: 454; podiel: 1/4 V BSM
POZEMOK E 296 ORNÁ PÔDA; kat. územie HOŠTINÁ; číslo LV: 454; podiel: 1/4 V BSM
POZEMOK E 535Z1 ORNÁ PÔDA; kat. územie HOŠTINÁ; číslo LV: 454; podiel: 1/4 V BSM
POZEMOK E 602 ORNÁ PÔDA; kat. územie HOŠTINÁ; číslo LV: 454; podiel: 1/4 V BSM
POZEMOK E 242 ORNÁ PÔDA; kat. územie HOŠTINÁ; číslo LV: 455; podiel: 2/8 V BSM
POZEMOK E 37514 ORNA PÔDA; kat. územie HOŠTINÁ; číslo LV: 455; podiel: 2/8 V BSM
POZEMOK E 375Z7 ORNÁ PÔDA; kat. územie HOŠTINÁ; číslo LV: 455; podiel: 2/8 V BSM
POZEMOK E 375Z9 ORNÁ PÔDA; kat. územie HOŠTINÁ; číslo LV: 455; podiel: 2/8 V BSM
POZEMOK E 375111 ORNÁ PÔDA; kat. územie HOŠTINÁ; číslo LV: 455; podiel: 2/8 V BSM
POZEMOK E 686 ORNÁ PÔDA; kat. územie HOŠTINÁ; číslo LV: 455; podiel: 2/8 V BSM
POZEMOK E 698 ORNÁ PÔDA; kat. územie HOŠTINÁ; číslo LV: 455; podiel: 2/8 V BSM
KRAVÍN; kat. územie HOŠTINÁ; číslo LV: 336; podiel: 1/1 V BSM
ŽUMPA; kat. územie HOŠTINÁ; číslo LV: 336; podiel: 1/1 V BSM
ODCHOVŇA MLADÉHO DOBYTKA; kat. územie HOŠTINÁ; číslo LV: 336; podiel: 1/1 V BSM
POZEMOK C 1425/8 TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie LÚKY; číslo LV: 1416; podiel: 1/1 V BSM
POZEMOK C 1425/12 TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie LÚKY; číslo LV: 1416; podiel: 1/1 V BSM
BYT V BYTOVOM DOME; kat. územie TRENČÍN; číslo LV: 5396; podiel: 1/1 V BSM
POZEMOK C 1615/2 ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie TRENČÍN; číslo LV: 5396; podiel: 41/4200 V BSM
BYT V BYTOVOM DOME; kat. územie TRENČÍN; číslo LV: 5394; podiel: 1/1 V BSM
POZEMOK C 1615Z4 ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie TRENČÍN; číslo LV: 5394; podiel: 30/1458 V BSM
BYT V BYTOVOM DOME; kat. územie ZLÍN; číslo LV: 23686; podiel: 1/1 V BSM
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: ŠKODA, rok výroby: 2015, podiel: 1/1 V BSM
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: ŠKODA, rok výroby: 2015, podiel: 1/1 V BSM
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: ŠKODA, rok výroby: 1986, podiel: 1/1 V BSM
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: TRABANT, rok výroby: 1978, podiel: 1/1 V BSM
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: WARTBURG, rok výroby: 1975, podiel: 1/1 V BSM
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: ŠKODA, rok výroby: 1959, podiel: 1/1 V BSM
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: LADA, rok výroby: 1978, podiel: 1/1 V BSM
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: ŠKODA, rok výroby: 1994, podiel: 1/1 V BSM
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
VKLADY NA BANKOVÝCH ÚČTOCH, podiel: 1/1 V BSM
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER NA BYT, podiel: 1/1 V BSM, dátum vzniku: 04. 04. 2018
HYPOTEKÁRNY ÚVER NA BYT, podiel: 1/1 V BSM, dátum vzniku: 15. 08. 2018
HYPOTEKÁRNY ÚVER NA GARÁŽ, podiel: 1/1 V BSM, dátum vzniku: 22. 10. 2019
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->