Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
K202461
ID oznámenia: 
16034
titul, meno, priezvisko: 
RNDr. KAROL GALEK, MSc.
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
štátny tajomník
príjmy za rok 2019: 
36716 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
GARÁŽ + ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie SVIT; číslo LV: 1181; podiel: 50%
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie SVIT; číslo LV: 2834; podiel: 708/150311
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie SVIT; číslo LV: 2834; podiel: 708/150311
RODINNÝ DOM; kat. územie RAKÚSKO; podiel: 50%
STAVEBNÝ POZEMOK; kat. územie RAKÚSKO; podiel: 50%
BYT + PODIEL NA SPOLOČNÝCH ČASTIACH; kat. územie SVIT; číslo LV: 1852; podiel: 50%
ZÁHRADA; kat. územie SVIT; číslo LV: 3029; podiel: 100%
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
. . ..
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 50%, dátum vzniku: 01. 10. 2012
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
BYT, kat. územie SVIT, rok zač. užívania: 2019, spôsob užívania: NÁJOM
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: KIA, rok výroby: 2011
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->