Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
R202493
ID oznámenia: 
16766
titul, meno, priezvisko: 
Ing. ERIKA JURINOVÁ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
predseda vyššieho územného celku
príjmy za rok 2019: 
60206 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie NIŽNÁ; číslo LV: 2866; podiel: 389/73198
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie NIŽNÁ; číslo LV: 2866; podiel: 389/73198
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie NIŽNÁ; číslo LV: 1309; podiel: 1227/3714
ORNÁ PÔDA; kat. územie NIŽNÁ; číslo LV: 1309; podiel: 1227/3714
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie NIŽNÁ; číslo LV: 1797; podiel: 389/73198
LESNÝ POZEMOK; kat. územie NIŽNÁ; číslo LV: 1797; podiel: 389/73198
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie NIŽNÁ; číslo LV: 1797; podiel: 389/73198
VODNÁ PLOCHA; kat. územie NIŽNÁ; číslo LV: 1797; podiel: 389/73198
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie NIŽNÁ; číslo LV: 2622; podiel: 21/93
ORNÁ PÔDA; kat. územie NIŽNÁ; číslo LV: 2622; podiel: 21/93
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie NIŽNÁ; číslo LV: 2828; podiel: 285/73198
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ MOTOROVE VOZIDLO, továrenská značka: MERCEDES-BENZ, rok výroby: 2016, podiel: BSM
ZARIADENIE RODINNÉHO DOMU, podiel: BSM
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
BEŽNÝ ÚČET, podiel: BSM
SPORENIE, podiel: BSM
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->