Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC202708
ID oznámenia: 
15890
titul, meno, priezvisko: 
Ing. JURAJ TLAPA
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, A.S.)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
PREDSEDA PREDSTAVENSTVA
(VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - EKOLOGICKÝ PODNIK)
KONATEĽ
(VÍNO DIOUS)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie RAT1SLAVA-STARÉ MESTO; číslo LV: 4898; podiel: BSM
BYT; kat. územie BRATISLAVA - PODUNAJSKÉ BISKUPI CE; číslo LV: 3532; podiel: BSM
GARÁŽ; kat. územie BRATISLAVA - PODUNAJSKÉ BISKUPICE; číslo LV: 4348; podiel: BSM
BYT; kat. územie BRAT1SLAVA - RUŽINOV; číslo LV: 4542; podiel: 1/1
RODINNÝ DOM; kat. územie BRaTISLAVA - VRAKUŇA; číslo LV: 2967; podiel: BSM
OBCHODNÁ JEDNOTKA; kat. územie DUNAJSKÁ STREDA; číslo LV: 6604; podiel: 1/2
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: MERCEDES, rok výroby: 2014, podiel: BSM
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: TOYOTA, rok výroby: 2004, podiel: BSM
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: SEAT, rok výroby: 2010, podiel: BSM
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: VOLKSWAGEN, rok výroby: 2009, podiel: BSM
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
AKCIE 26,513%, podiel: BSM
PODIEL 10%, podiel: BSM
ÚSPORY NA BANKOVÝCH ÚČTOCH,UMELECKÉ DIELA, podiel: BSM
PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA Z TITULU PÔŽIČKY, podiel: BSM
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->