Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
P203040
ID oznámenia: 
16750
titul, meno, priezvisko: 
Mgr. JURAJ PETRAKOVIČ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
primátor mesta
príjmy za rok 2019: 
41162 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
MESTO MODRA
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
PREDSEDA PREDSTAVENSTVA
(OOCR MALÉ KARPATY)
požitky: ŽIADNE
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE, ZÁHRADA, RODINNÝ DOM; kat. územie MODRA; číslo LV: 686; podiel: 1/4
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE, REKREAČNÁ CHATA; kat. územie MODRA; číslo LV: 3576; podiel: BSM
LESNÝ POZEMOK, ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie MODRA; číslo LV: 5269; podiel: 1/2
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie MODRA; číslo LV: 5849; podiel: BSM
ZÁHRADA, ORNÁ PÔDA, VINICA; kat. územie MODRA; číslo LV: 7491; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie MODRA; číslo LV: 11213; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
ÚVER NA BÝVANIE, podiel: BSM, dátum vzniku: 07. 04. 2014
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->