Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC202847
ID oznámenia: 
17084
titul, meno, priezvisko: 
MUDr. JOZEF VALKY, PhD.
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (FNSP F.D. ROOSEVELTA BANSKÁ BYSTRICA)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
FNSP F.D. ROOSEVELTA
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM; kat. územie RADVAŇ; číslo LV: 6565; podiel: 1/1 BSM
OSTATNÁ PLOCHA - POZEMOK; kat. územie RADVAŇ; číslo LV: 6973; podiel: 6922/1044765 BSM
ZASTAVANÁ PLOCHA - POZEMOK; kat. územie RADVAŇ; číslo LV: 6973; podiel: 6922/1044765 BSM
BYT; kat. územie RADVAŇ; číslo LV: 6973; podiel: 1/1 BSM
OSTATNÁ PLOCHA - POZEMOK; kat. územie RADVAŇ; číslo LV: 6973; podiel: 121397/1044765 BSM
ZASTAVANÁ PLOCHA - POZEMOK; kat. územie RADVAŇ; číslo LV: 6973; podiel: 121397/1044765 BSM
NEBYTOVÝ PRIESTOR; kat. územie RADVAŇ; číslo LV: 6973; podiel: 1/43
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
FINANČNÁ HOTOVOSŤ NA ÚČTOCH, podiel: 1/1 BSM
existencia záväzku: 
FLEXIHYPOTÉKA, podiel: 1/1 BSM, dátum vzniku: 31. 03. 2014
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->