Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC202669
ID oznámenia: 
16627
titul, meno, priezvisko: 
Ing. JOZEF TURČÁNY
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (FOND NA PODPORU ŠPORTU)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLOVENSKA
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SR
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
TREXIMA SPOL. S.R.O.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
DAŇOVÝ PORADCA, ŽIVNOSŤ SZČO
(ING. JOZEF TURČÁNY)
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ČLEN DOZORNEJ RADY
(MUNTECH S.R.O.)
požitky: ŽIADNE
ČLEN DOZORNEJ RADY
(KOMUNÁL SERVIS SPOL. S.R.O.)
požitky: ŽIADNE
ČLEN VÝBORU ŠK
(ŠPORTOVÝ KLUB DYNAMO DIVIAKY)
požitky: ŽIADNE
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM, ZÁHRADA, ZASTAVANÁ PLOCHA; kat. územie DIVIAKY; číslo LV: 22; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie DIVIAKY; číslo LV: 1499; podiel: 1/1
ZÁHRADA ZASTAVANÁ PLOCHA NÁDVORIE; kat. územie DIVIAKY; číslo LV: 837; podiel: BSM 1/1
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie DIVIAKY; číslo LV: 1621; podiel: 1/3
OSTATNÁ PLOCHA, TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie TURČIANSKY MICHAL; číslo LV: 1584; podiel: 1/3
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
PODIEL, podiel: 1/19596
PODIEL V A.S., podiel: 0,000638%
PODIEL V A.S., podiel: 0,002299%
PODIELOVÝ LIST, DLHOPIS, PENIAZE NA ÚČTE, podiel: 1/1
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: KIA, rok výroby: 2016
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->