Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZO202541
ID oznámenia: 
16176
titul, meno, priezvisko: 
JUDr. Ing. JOZEF RÁŽ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (VÝCHODOSLOVENSKÝ ÚSTAV SRDCOVÝCH A CIEVNYCH CHORÔB, A.S.)
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (VÝCHODOSLOVENSKÝ ONKOLOGICKÝ ÚSTAV, A.S.)
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SKALICA, A.S.)
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (NÁRODNÝ ÚSTAV DETSKÝCH CHORÔB, PRÍSPEVKOVÁ ORGANIZÁCIA)
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (NÁRODNÁ TRANSFÚZNA SLUŽBA SR BRATISLAVA, PRÍSPEVKOVÁ ORGANIZÁCIA)
generálny tajomník služobného úradu ústredného orgánu štátnej správy (MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SR)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
CHATA - STAVBA NA REKREÁCIU A ŠPORT; kat. územie BRATISLAVA - DEVÍN; číslo LV: 1979; podiel: 100 %
ORNÁ PÔDA, LESNÉ POZEMKY, OSTATNÉ PLOCHY - BSM; kat. územie BRATISLAVA - DEVÍN; číslo LV: 1637; podiel: 19 %
TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY - BSM; kat. územie BRATISLAVA - DEVÍN; číslo LV: 2964; podiel: 48 %
OSTATNÉ PLOCHY, ZASTAVANÉ PLOCHY- BSM; kat. územie BRATISLAVA - PETRŽALKA; číslo LV: 4190; podiel: 100 %
OSTATNÉ PLOCHY-BSM; kat. územie BRATISLAVA - PETRŽALKA; číslo LV: 5176; podiel: 100 %
OSTATNÉ PLOCHY, ZASTAVANÉ PLOCHY- BSM; kat. územie BRATISLAVA - PETRŽALKA; číslo LV: 4198; podiel: 100 %
ZÁHRADA, VINICA - BSM; kat. územie BRATISLAVA- DEVÍN; číslo LV: 4175; podiel: 100 %
ZÁHRADA - BSM; kat. územie BRATISLAVA - DEVÍN; číslo LV: 4157; podiel: 100 %
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST - BSM; kat. územie BRATISLAVA - DEVÍN; číslo LV: 4112; podiel: 100 %
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
ŠTVORKOLKA, továrenská značka: CANAM, rok výroby: 2013, podiel: 100%
MOTOCYKEL, továrenská značka: YAMAHA, rok výroby: 2013, podiel: 100%
MOTOCYKEL, továrenská značka: BIG DOG, rok výroby: 2009, podiel: 100%
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
OBCHODNÉ PODIELY V OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTIACH A NEVYPLATENÝ ZISK, podiel: 100%
PENIAZE NA ÚČTE, podiel: 100%
POHĽADÁVKY VOČI OBCHODNÝM SPOLOČNOSTIAM, podiel: 100 %
existencia záväzku: 
HYPOTÉKA, podiel: 100%, dátum vzniku: 20. 05. 2015
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->