Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC202636
ID oznámenia: 
16095
titul, meno, priezvisko: 
doc.Ing. JOZEF PUTTERA, CSC.
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (AKADÉMIA OZBROJENYCH SÍL GEN. M.R. ŠTEFÁNIKA SO SÍDLOM V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM S PRIĽAHLÝM POZEMKOM; kat. územie ZÁVAŽNÁ PORUBA OKR. LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ; číslo LV: 934; podiel: 1/1
POZEMOK; kat. územie ŽIAR OKR. LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ; číslo LV: 998; podiel: 1/1
RODINNÝ DOM S PRIĽAHLÝM POZEMKOM; kat. územie CHTELNICA OKR. PIEŠŤANY; číslo LV: 1384; podiel: 1/6
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: MERCEDES BENZ, rok výroby: 2010, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
STAVEBNÝ ÚVER, podiel: 1/1, dátum vzniku: 29. 01. 2020
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->