Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203960
ID oznámenia: 
16141
titul, meno, priezvisko: 
Ing. JOZEF KLINK, EMBA
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (VYCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA HOLDING, A.S.)
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (ARRIVA MICHALOVCE A.S.)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
žiadna
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
SVET ZDRAVIA A.S.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
POZEMOK; kat. územie ZEMPLÍNSKE HRADIŠTE; číslo LV: 807; podiel: 69/216
POZEMKY A STAVBA; kat. územie KOŠICKÁ NOVÁ VES; číslo LV: 1041; podiel: 1/1
POZEMOK; kat. územie KOŠICKÁ NOVÁ VES; číslo LV: 2151; podiel: 1/1
POZEMKY; kat. územie KOŠICKÁ NOVÁ VES; číslo LV: 3082; podiel: 1/1
POZEMKY; kat. územie KOŠICKÁ NOVÁ VES; číslo LV: 2255; podiel: 1/2
BYT; kat. územie SEVERNÉ MESTO; číslo LV: 12982; podiel: 1/1
POZEMOK; kat. územie ZEMPLÍNSKE HRADIŠTE; číslo LV: 1179; podiel: 69/216
POZEMKY; kat. územie ZEMPLÍNSKE HRADIŠTE; číslo LV: 1217; podiel: 24/54
POZEMKOK; kat. územie ZEMPLÍNSKE HRADIŠTE; číslo LV: 441; podiel: 3/24
POZEMOK; kat. územie ZEMPLÍNSKE HRADIŠTE; číslo LV: 805; podiel: 3/12
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ VOZIDLO, továrenská značka: HONDA, rok výroby: 2007, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
OBCHODNÝ PODIEL V SPOLOČNOSTI, podiel: 51%
PEŇAŽNÁ HOTOVOSŤ, podiel: 1/1
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 1/2, dátum vzniku: 29. 01. 2020
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
RODINNÝ DOM, kat. územie KOŠICKÁ NOVÁ VES, rok zač. užívania: 1995, spôsob užívania: TRVALÝ POBYT
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->