Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
B202338
ID oznámenia: 
15515
titul, meno, priezvisko: 
JUDr. JOZEF ŠIMKO
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
primátor mesta
príjmy za rok 2019: 
55580 € (z výkonu verejnej funkcie), 6240 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
žiadna
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
MESTO
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: áno
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
POSLANEC BBSK
(VÚC BBSK)
požitky: ODMENA
KONATEĽ
(MESTSKÁ BYTOVÁ SPRÁVA S.R.O.)
požitky: NEMÁM
KONATEĽ
(STEFE RIMAVSKÁ SOBOTA S.R.O.)
požitky: NEMÁM
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ORNÁ PÔDA, ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie RIMAVSKÉ JANOVCE; číslo LV: 474; podiel: 1/1
RODINNÝ DOM; kat. územie RIMAVSKÉ JANOVCE; číslo LV: 309; podiel: 7/8
ZÁHRADY, ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie RIMAVSKÁ SOBOTA; číslo LV: 2241; podiel: 1/1
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA, CHATA; kat. územie RIMAVSKÁ SOBOTA; číslo LV: 3730; podiel: 1/1
LESNÉ POZEMKY; kat. územie SÚTOR; číslo LV: 100; podiel: 1/26
LESNÉ POZEMKY; kat. územie SÚTOR; číslo LV: 120; podiel: 1/26
ORNÁ PÔDA; kat. územie SÚTOR; číslo LV: 163; podiel: 1/1
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY, ZÁHRADY, OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie SÚTOR; číslo LV: 174; podiel: 1/32
ORNÁ PÔDA, TRVALÉ TRÁVNE PORASTY, ZASTAVANÉ PLOCHY; kat. územie SÚTOR; číslo LV: 183; podiel: 1/160
ZÁHRADY, ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA, OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie SÚTOR; číslo LV: 186; podiel: 1/32, 1/160
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
OBCHODNÝ PODIEL, podiel: 24,74%.
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->