Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC204066
ID oznámenia: 
17042
titul, meno, priezvisko: 
Mgr. JARMILA TESKOVÁ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (POLIKLINIKA TEHELNÁ, A.S.)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
žiadna
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
OBEC PREČÍN
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie SÁDOČNÉ; číslo LV: 90; podiel: 1/8
ORNÁ PÔDA; kat. územie SÁDOČNÉ ; číslo LV: 95; podiel: 1/128
ORNÁ PÔDA; kat. územie SÁDOČNÉ; číslo LV: 405; podiel: 1/8
LESNÝ POZEMOK; kat. územie SÁDOČNÉ; číslo LV: 96,97,98; podiel: 1/28
ORNÁ PÔDA; kat. územie DOMANIŽA; číslo LV: 1340; podiel: 1/3
ORNÁ PÔDA; kat. územie DOMANIŽA; číslo LV: 632; podiel: 15/18
RODINNÝ DOM; kat. územie POVAŽSKÁ BYSTRICA; číslo LV: 4129; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie POVAŽSKÁ BYSTRICA; číslo LV: 4129; podiel: 1/1
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie SÁDOČNÉ; číslo LV: 90; podiel: 1/8
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie KARDOŠOVÁ VIESKA; číslo LV: 1138; podiel: 1/1
LESNÝ POZEMOK; kat. územie KARDOŠOVÁ VIESKA; číslo LV: 1194; podiel: 1/67
LESNÝ POZEMOK; kat. územie KARDOŠOVÁ VIESKA; číslo LV: 914; podiel: 9/660
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
INVESTIČNÉ PODIELOVÉ FONDY A AKCIE VRÁTANE DÔCHODKOVÉHO SPORENIA, podiel: 1/1
FINANČNÉ PROSTRIEDKY, podiel: 1/1
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->