Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZI172145
ID oznámenia: 
16530
titul, meno, priezvisko: 
Ing. JANA VALKUČÁKOVÁ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen štatutárneho orgánu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky
príjmy za rok 2019: 
124202 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
EXPORTNOIMPORTNÁ BANKA SR
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie SENEC; číslo LV: 3021; podiel: 1/1
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie SENEC; číslo LV: 6369; podiel: 1/1
RODINNÝ DOM; kat. územie BERNOLÁKOVO; číslo LV: 1930; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ VOZIDLO, továrenská značka: VOLVO, rok výroby: 2011, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
TERMÍNOVÝ VKLAD, podiel: 1/1
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->