Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203930
ID oznámenia: 
16192
titul, meno, priezvisko: 
Ing. JANA SOMOROVSKÁ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (ZÁPADOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ, A.S.)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
žiadna
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ZÁPADOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, A.S.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie BRATISLAVA-RUŽINOV; číslo LV: 5817; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie BRATISLAVA-RUŽINOV; číslo LV: 7829; podiel: 1129/42149
ZASTAVANÁ PLOCHA NÁDVORIE; kat. územie BRATISLAVA-RUŽINOV; číslo LV: 7829; podiel: 138/42149
RODINNÝ DOM; kat. územie BRATISLAVA-VRAKUŇA; číslo LV: 4258; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie BRATISLAVA-VRAKUŇA; číslo LV: 4350; podiel: 1/10
ZÁHRADA; kat. územie BRATISLAVA-VRAKUŇA; číslo LV: 4317; podiel: 1/22
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
KOŇOVITÉ ZVIERA, podiel: 0/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
AUTOMOBIL, továrenská značka: FORD, rok výroby: 2016
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->