Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZL203920
ID oznámenia: 
16526
titul, meno, priezvisko: 
JUDr. JANA MAŠKAROVÁ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
viceprezident Policajného zboru Slovenskej republiky
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM; kat. územie RAKOVÁ; číslo LV: 806; podiel: 1/5 Z 1/2
VEDĽAJŠIA STAVBA; kat. územie RAKOVÁ; číslo LV: 806; podiel: 1/5 Z 1/2
ZASTAVANÁ PLOCHA; kat. územie RAKOVÁ; číslo LV: 806; podiel: 1/5 Z 1/2
ORNÁ PÔDA; kat. územie RAKOVÁ; číslo LV: 806; podiel: 1/5 Z 1/2
BYT; kat. územie BRATISLAVA - DÚBRAVKA; číslo LV: 3378; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
FINANČNÉ PROSTRIEDKY ÚSPORA, podiel: 1/1
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 1/1, dátum vzniku: 11. 07. 2011
ÚVER NA BÝVANIE, podiel: 1/1, dátum vzniku: 13. 03. 2018
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: ŠKODA, rok výroby: 2020
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->