Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC162107
ID oznámenia: 
15593
titul, meno, priezvisko: 
Ing. JÁN SZALAY
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, A.S. BRATISLAVA)
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (NADÁCIA SPP)
príjmy za rok 2019: 
90338 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ČLEN SPRÁVNEJ RADY
(NEZISKOVÁ ORGANIZÁCIA EF)
požitky:
ČLEN SPRÁVNEJ RADY
(EKOFOND. N.F.)
požitky:
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie ŠTVRTOK NA OSTROVE; číslo LV: 14; podiel: 75%
DOM; kat. územie ŠTVRTOK NA OSTROVE; číslo LV: 14; podiel: 75%
ZÁHRADY; kat. územie ŠAMORÍN; číslo LV: 443; podiel: 50%
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie ŠAMORÍN; číslo LV: 1117; podiel: 100%
RODINNÝ DOM; kat. územie ŠAMORÍN; číslo LV: 1117; podiel: 100%
ZÁHRADY; kat. územie ŠAMORÍN; číslo LV: 1117; podiel: 100%
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie ŠAMORÍN; číslo LV: 1185; podiel: 100%
RODINNÝ DOM; kat. územie ŠAMORÍN; číslo LV: 1921; podiel: 100%
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie ŠAMORÍN; číslo LV: 2239; podiel: 100%
ORNÁ PÔDA; kat. územie ŠAMORÍN; číslo LV: 3356; podiel: 33,3%
ORNÁ PÔDA; kat. územie ŠAMORÍN; číslo LV: 3356; podiel: 33.3%
ORNÁ PÔDA; kat. územie ŠAMORÍN; číslo LV: 3357; podiel: 33,3%
LESNÉ POZEMKY; kat. územie ŠAMORÍN; číslo LV: 3358; podiel: 33,3%
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 5542; podiel: 12,7%
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 5542; podiel: 12,7%
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 5542; podiel: 12,7%
BYTOVÝ DOM; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 5542; podiel: 12,7%
BYT; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 5542; podiel: 100%
BUDOVA, TRAFOSTANICA; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 5739; podiel: 1,6%
BYT; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 5739; podiel: 100%
NEBYTOVÝ PRIESTOR; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 5739; podiel: 4,1%
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 5814; podiel: 2%
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 5814; podiel: 2%
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 5814; podiel: 2%
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 5814; podiel: 2%
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 7116; podiel: 6,7%
BYTOVÝ DOM; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 7125; podiel: 6%
BYT; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 7125; podiel: 100%
SUTERÉN; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 7125; podiel: 100%
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 7247; podiel: 6,7%
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 7247; podiel: 6,7%
ZÁHRADY; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 7938; podiel: 4%
ZÁHRADY; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 7938; podiel: 4%
ZASTAVANÉ PLOCHY NÁDVORIA; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 7938; podiel: 4%
BYT; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 5542; podiel: 100%
NEBYTOVÝ PRIESTOR; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 5542; podiel: 4,5%
NEBYTOVÝ PRIESTOR; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 5542; podiel: 4,7%
NEBYTOVÝ PRIESTOR; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 5542; podiel: 4%
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
PODIELY V OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTIACH, podiel: 100%
AKCIE, podiel: 100%
PENIAZE NA BANKOVOM ÚČTE, podiel: 100%
PÔŽIČKA, podiel: 100%
existencia záväzku: 
HYPOTÉKA, podiel: 100%, dátum vzniku: 30. 06. 2011
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->