Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZJ192317
ID oznámenia: 
15282
titul, meno, priezvisko: 
Ing. JÁN KOHÚTIK
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (ÚRAD PRE DOHĽAD NAD ZDRAVOTNOU STAROSTLIVOSŤOU)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 42729 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ÚRAD PRE DOHĽAD NAD ZDRAVOTNOU STAROSTLIVOSŤOU
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
TRVALÝ TRÁVNATÝ POZEMOK; kat. územie HRAŠNÉ; číslo LV: 760,762,764,799; podiel: 1/6,1/4,1/4,20/192
TRVALÝ TRÁVNATÝ POZEMOK; kat. územie HRAŠNÉ; číslo LV: 2050,2450; podiel: 1/4,41/84
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie PETRŽALKA; číslo LV: 4514,4515; podiel: 1/80,1/80
ORNÁ PÔDA; kat. územie HRAŠNÉ; číslo LV: 2447,2448,2449; podiel: 10/27,5/9,59/144
ORNÁ PÔDA; kat. územie HRAŠNÉ; číslo LV: 2450,2451; podiel: 41/84,7/12
LESNÝ POZEMOK; kat. územie HRAŠNÉ; číslo LV: 530,764,799; podiel: 163/5436,1/4,5/48
BYT; kat. územie PETRŽALKA; číslo LV: 2543; podiel: 1/2
CHALUPA; kat. územie HRAŠNÉ; číslo LV: 120; podiel: 1/1
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie HRAŠNÉ; číslo LV: 120; podiel: 1/1
ZÁHRADA; kat. územie HRAŠNÉ; číslo LV: 120,135,160,457; podiel: 1/1,8/24,4/9,1/2
ZÁHRADA; kat. územie HRAŠNÉ; číslo LV: 471,634,761764; podiel: 42/64,2/45,1/8,1/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie HRAŠNÉ; číslo LV: 120,764,848,2086,2446; podiel: 1/1,1/4,1/2,1/4,1/2
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->