Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203412
ID oznámenia: 
16995
titul, meno, priezvisko: 
Ing. JÁN ČERVENÁK
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (JADROVÁ ENERGETICKÁ SPOLOČNOSŤ SLOVENSKA, A.S.)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
JADROVÁ ENERGETICKÁ SPOLOČNOSŤ SLOVENSKA, A.S.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
GENERÁLNY RIADITEĽ
(JADROVÁ ENERGETICKÁ SPOLOČNOSŤ SLOVENSKA, A.S.)
požitky: OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO, OSOBNÝ PRENOSNÝ POČÍTAČ
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ORNÁ PÔDA; kat. územie HORŠA; číslo LV: 148; podiel: 4/24
ZÁHRADA; kat. územie HORŠA; číslo LV: 571; podiel: 32/30000
ZÁHRADA; kat. územie HORŠA; číslo LV: 571; podiel: 1/750
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie HORŠA; číslo LV: 571; podiel: 32/30000
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie HORŠA; číslo LV: 571; podiel: 1/750
ORNÁ PÔDA; kat. územie HORŠA; číslo LV: 243; podiel: 1/6
ZÁHRADA; kat. územie HORŠA; číslo LV: 425; podiel: 2/24
ZÁHRADA; kat. územie HORŠA; číslo LV: 426; podiel: 1/3
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie HORŠA; číslo LV: 426; podiel: 1/3
ORNÁ PÔDA; kat. územie HORŠA; číslo LV: 426; podiel: 1/3
LESNÝ POZEMOK; kat. územie HORŠA; číslo LV: 426; podiel: 1/3
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie HORŠA; číslo LV: 429; podiel: 1/3
ORNÁ PÔDA; kat. územie HORŠA; číslo LV: 429; podiel: 1/3
LESNÝ POZEMOK; kat. územie HORŠA; číslo LV: 429; podiel: 1/3
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie HORŠA; číslo LV: 564; podiel: 13/9380
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie HORŠA; číslo LV: 564; podiel: 65/16884
ZÁHRADA; kat. územie HORŠA; číslo LV: 565; podiel: 13/9380
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie HORŠA; číslo LV: 566; podiel: 13/9380
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie HORŠA; číslo LV: 566; podiel: 65/16884
LESNÝ POZEMOK; kat. územie HORŠA; číslo LV: 567; podiel: 13/9380
LESNÝ POZEMOK; kat. územie HORŠA; číslo LV: 567; podiel: 65/16884
LESNÝ POZEMOK; kat. územie HORŠA; číslo LV: 568; podiel: 13/9380
LESNÝ POZEMOK; kat. územie HORŠA; číslo LV: 568; podiel: 65/16884
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie HORŠA; číslo LV: 569; podiel: 32/30000
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie HORŠA; číslo LV: 569; podiel: 1/750
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIA; kat. územie HORŠA; číslo LV: 570; podiel: 32/30000
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIA; kat. územie HORŠA; číslo LV: 570; podiel: 1/750
ZÁHRADA; kat. územie HORŠA; číslo LV: 571; podiel: 32/30000
ZÁHRADA; kat. územie HORŠA; číslo LV: 571; podiel: 1/750
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie HORŠA; číslo LV: 571; podiel: 32/30000
TRVALY TRÁVNATY PORAST; kat. územie HORŠA; číslo LV: 571; podiel: 1/750
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie MALÉ KRŠKANY; číslo LV: 481; podiel: 5/270
ORNÁ PÔDA; kat. územie MALÉ KRŠKANY; číslo LV: 481; podiel: 5/270
ORNÁ PÓDA; kat. územie MALÉ KRŠKANY; číslo LV: 497; podiel: 1/19
ORNÁ PÔDA; kat. územie MALÉ KRŠKANY; číslo LV: 528; podiel: 1/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie MALÉ KRŠKANY; číslo LV: 530; podiel: 1/3
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIA; kat. územie VEĽKÁ LOMNICA; číslo LV: 1340; podiel: 7232/153391
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIA; kat. územie VEĽKÁ LOMNICA; číslo LV: 1617; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIA; kat. územie VEĽKÁ LOMNICA; číslo LV: 1598; podiel: 4063/153391
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
PODIELOVÉ FONDY A CENNÉ PAPIERE, podiel: 100%
FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA BEŽNOM ÚČTE A VKLADNEJ KNIŽKE, podiel: 100%
FINANČNÉ PROSTRIEDKY V HOTOVOSTI, podiel: 100%
existencia záväzku: 
KONTOKORENTNÝ ÚVER, podiel: 100%, dátum vzniku: 13. 08. 2014
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->