Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
P202984
ID oznámenia: 
16733
titul, meno, priezvisko: 
Ing. JÚLIUS BUCHTA
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
primátor mesta
poslanec zastupiteľstva vyššieho územného celku
príjmy za rok 2019: 
41550 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
SLOVENSKÉ MAGNEZITOVÉ ZÁVODY A.S. JELŠAVA
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: áno
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
POSLANEC ZASTUPITEĽSTVA VÚC BB
(ÚRAD BBSK)
požitky: ODMENA
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
GARÁŽ; kat. územie REVÚCA; číslo LV: 1995; podiel: 1/1
CHATA; kat. územie REVÚCA; číslo LV: 1995; podiel: 1/1
ZÁHRADA; kat. územie REVÚCA; číslo LV: 1995; podiel: 1/1
BYT; kat. územie REVÚCA; číslo LV: 2856; podiel: 1/2
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie RATKOVSKÉ BYSTRÉ; číslo LV: 513; podiel: 1440/673520
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie RATKOVSKÉ BYSTRÉ; číslo LV: 513; podiel: 1440/673520
3x TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie RATKOVSKÉ BYSTRÉ; číslo LV: 513; podiel: 1440/673520
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie RATKOVSKÉ BYSTRÉ; číslo LV: 513; podiel: 1440/673520
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie RATKOVSKÉ BYSTRÉ; číslo LV: 513; podiel: 1440/673520
LESNÝ POZEMOK; kat. územie RATKOVSKÉ BYSTRÉ; číslo LV: 513; podiel: 1440/673520
LESNÝ POZEMOK; kat. územie RATKOVSKÉ BYSTRÉ; číslo LV: 513; podiel: 1440/673520
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie RATKOVSKÉ BYSTRÉ; číslo LV: 513; podiel: 1440/673520
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie RATKOVSKÉ BYSTRÉ; číslo LV: 513; podiel: 1440/673520
2X ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIA; kat. územie RATKOVSKÉ BYSTRÉ; číslo LV: 513; podiel: 1440/673520
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie RATKOVSKÉ BYSTRÉ; číslo LV: 513; podiel: 1440/673520
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie RATKOVSKÉ BYSTRÉ; číslo LV: 513; podiel: 1440/673520
2X ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie RATKOVSKÉ BYSTRÉ; číslo LV: 513; podiel: 1440/673520
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie RATKOVSKÉ BYSTRÉ; číslo LV: 513; podiel: 1440/673520
2X LESNÝ POZEMOK; kat. územie RATKOVSKÉ BYSTRÉ; číslo LV: 513; podiel: 1440/673520
2X TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie RATKOVSKÉ BYSTRÉ; číslo LV: 513; podiel: 1440/673520
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie RATKOVSKÉ BYSTRÉ; číslo LV: 513; podiel: 1440/673520
LESNÝ POZEMOK; kat. územie RATKOVSKÉ BYSTRÉ; číslo LV: 513; podiel: 1440/673520
2X TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie RATKOVSKÉ BYSTRÉ; číslo LV: 513; podiel: 1440/673520
3X TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie RATKOVSKÉ BYSTRÉ; číslo LV: 513; podiel: 1440/673520
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie RATKOVSKÉ BYSTRÉ; číslo LV: 513; podiel: 1440/673520
LESNÝ POZEMOK; kat. územie RATKOVSKÉ BYSTRÉ; číslo LV: 513; podiel: 1440/673520
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie RATKOVSKÉ BYSTRÉ; číslo LV: 513; podiel: 1440/673520
LESNÝ POZEMOK; kat. územie RATKOVSKÉ BYSTRÉ; číslo LV: 513; podiel: 1440/673520
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie RATKOVSKÉ BYSTRÉ; číslo LV: 513; podiel: 1440/673520
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie RATKOVSKÉ BYSTRÉ; číslo LV: 513; podiel: 1440/673520
3X TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie RATKOVSKÉ BYSTRÉ; číslo LV: 513; podiel: 1440/673520
3X TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie RATKOVSKÉ BYSTRÉ; číslo LV: 513; podiel: 1/97
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie RATKOVSKÉ BYSTRÉ ; číslo LV: 513; podiel: 1/97
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie RATKOVSKÉ BYSTRÉ ; číslo LV: 753; podiel: 1/4
ZÁHRADA; kat. územie RATKOVSKÉ BYSTRÉ; číslo LV: 753; podiel: 1/4
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie RATKOVSKE BYSTRÉ; číslo LV: 753; podiel: 1/4
2X ORNÁ PÔDA; kat. územie RATKOVSKE BYSTRÉ; číslo LV: 753; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie RATKOVSKÉ BYSTRÉ; číslo LV: 571; podiel: 1/4
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie RATKOVSKÉ BYSTRÉ; číslo LV: 753; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie RATKOVSKÉ BYSTRÉ; číslo LV: 753; podiel: 1/4
2X TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie RATKOVSKÉ BYSTRÉ; číslo LV: 753; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie RATKOVSKÉ BYSTRÉ; číslo LV: 753; podiel: 1/4
2X ORNÁ PÔDA; kat. územie RATKOVSKÉ BYSTRÉ; číslo LV: 753; podiel: 1/4
RODINNÝ DOM; kat. územie RATKOVSKÉ BYSTRÉ; číslo LV: 753; podiel: 1/4
2X ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie REVÚCA; číslo LV: 1995; podiel: 1/1
ZÁHRADA; kat. územie REVÚCA; číslo LV: 1995; podiel: 1/1
RADOVÁ GARÁŽ; kat. územie REVÚCA; číslo LV: 1995; podiel: 1/1
ZÁHRADKÁRSKA CHATA; kat. územie REVÚCA; číslo LV: 1995; podiel: 1/1
BYTOVÝ DOM; kat. územie REVÚCA; číslo LV: 2856; podiel: 1/2
2X ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie REVÚCA; číslo LV: 3003; podiel: 1/97
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->